۳۷۰۷ مناقصه – مدیریت خرید و پیمان آماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب نزاجا – خرید اقلام مورد نیاز

آگهی مناقصه عمومی شماره چهار مدیریت خرید و پیمان آماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب نزاجا (مراغه) در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید. مدت‌زمان تحویل محل تحویل سپرده شرکت در مناقصه (ریال) واحد مقدار/ تعداد شرح جنس ردیف شش ماه درب انبار پادگان مراغه ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ قوطی ۲۴۰۰۰ واکس ۱۰۰ گرمی […]

آگهی مناقصه عمومی شماره چهار

مدیریت خرید و پیمان آماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب نزاجا (مراغه) در نظر دارد اقلام مشروحه ذیل را از طریق مناقصه خریداری نماید.

مدت‌زمان تحویل محل تحویل سپرده شرکت در مناقصه (ریال) واحد مقدار/ تعداد شرح جنس ردیف
شش ماه درب انبار پادگان مراغه ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ قوطی ۲۴۰۰۰ واکس ۱۰۰ گرمی ۱
شش ماه درب انبار پادگان مراغه ۶۹۸٫۷۵۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۲۱۵۰۰ لوبیاچیتی ۲
شش ماه درب انبار پادگان مراغه ۳۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۱۳۰۰۰ لپه ۳
شش ماه درب انبار پادگان مراغه ۹۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۳۰۰۰۰ پروتئین گیاهی (سویا) ۴
شش ماه درب انبار پادگان مراغه ۸۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۵۴۰۰۰ ماکارونی ۵
سه ماه درب انبار پادگان مراغه ۵۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۱۸۰۰۰ خرما ۶
شش ماه درب انبار پادگان مراغه ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۱۲۰۰۰ آبلیمو ۷
شش ماه درب انبار پادگان مراغه ۶۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۱۳۱۰۰ مربا ۸
شش ماه درب انبار پادگان مراغه ۱٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۱۱۵۰۰۰ دوغ ۲۵۰ سی‌سی ۹
سه ماه درب انبار پادگان مراغه ۸۰۷٫۵۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۱۹۰۰۰ کتلت ۱۰
سه ماه درب انبار پادگان مراغه ۵۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۱۳۲۰۰ شنیسل ۱۱
شش ماه درب انبار پادگان مراغه ۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۳۵۵۰۰ سس گوجه ۲۰ گرمی ۱۲
شش ماه درب انبار پادگان مراغه ۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۳۸۰۰۰  خیارشور ۱۳
شش ماه درب انبار پادگان‌های مراغه و عجب‌شیر ۱٫۵۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ کیلوگرم ۱۳۸۰۰۰ سیب‌زمینی ۱۴

 

کیلوگرم ۹۰۰۰۰ پیاز

۱( تاریخ توزیع مدارک مناقصه از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ و دریافت مدارک یک روز قبل از برگزاری مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ درب دژبانی فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب (مراغه) بوده و تاریخ برگزاری مناقصه روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ می‌باشد.

۲( محل توزیع مدارک مناقصه: مدیریت خرید و پیمان فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب (مراغه)

۳( ساعت و محل برگزاری مناقصه: ساعت ۱۱:۰۰ صبح در فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب (مراغه)

۴( ده درصد مبلغ مورد معامله به‌صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه‌های صادره از مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا واریز به‌صورت وجه نقد به‌حساب ۵۱۵۱۵۷۰۴۲۴۰۰۴ جاری طلائی دارایی ف آماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب نزد بانک سپه (شبای ۳۳۰۱۵۰۰۰۰۰۰۵۱۵۱۵۷۰۴۲۴۰۰۴ IR) از سوی برنده مناقصه جهت تضمین حسن اجرای تعهدات خواهد بود.

۵( میزان سپرده شرکت در مناقصه به‌صورت واریز وجه نقد به‌حساب ۵۱۵۱۵۷۰۴۲۴۰۰۴ جاری طلائی دارایی ف آماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب نزد بانک سپه (شبای ۳۳۰۱۵۰۰۰۰۰۰۵۱۵۱۵۷۰۴۲۴۰۰۴ IR) و یا به‌صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادره از مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی از سوی شرکت‌کنندگان مناقصه خواهد بود.

۶( هزینه تحویل مدارک و برگ شرایط و مشخصات مبلغ ۵۰ هزار تومان و چنانچه شرکت‌کننده خواهان ارسال پستی برگ شرایط باشد. مبلغ ۸۰ هزار تومان خواهد بود که بایستی به شماره‌حساب ۶۱۵۸۸۰۰۱۷۴۸۰۸ (شبای ۴۴۰۱۵۰۰۰۰۰۰۶۱۵۸۸۰۰۱۷۴۸۰۸ IR) به‌نام عواید داخلی آماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب نزاجا واریز و فیش مربوطه به مدیریت خرید و پیمان تحویل گردد.

۷( هزینه چاپ هر دو نوبت آگهی به عهده برندگان مناقصه می‌باشد.

۸( شرکت در مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی به‌منزله قبول تمام شرایط دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

۹( دستگاه مناقصه‌گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.

۱۰( ردیف‌های ۹ الی ۱۴ شامل تعدیل نرخ ابتدای هر سه ماه، مصوب مجلس محترم شورای اسلامی می‌باشند.

تلفکس: ۳۷۴۵۰۳۸۸-۰۴۱

فرماندهی آماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب مراغه