۳۷۰۷ مناقصه – شهرداری رودهن – پروژه بازسازی و بهسازی تصفیه‌خانه کشتارگاه

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۲۰۳۰۱۰۱ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۴۸۴۹/۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۱ و پیرو صورت‌جلسه کمیسیون معاملات شماره ۱۸۷۱۹/۱۴۰۱/ص مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۱ مبنی بر حدنصاب نرسیدن تعداد مناقصه‌گران، نسبت به تجدید مناقصه‌عمومی (یک مرحله‌ای) پروژه […]

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

شهرداری رودهن در نظر دارد به استناد ردیف بودجه ۲۰۳۰۱۰۱ مصوب ۱۴۰۱ و مجوز استاندار محترم تهران در مقام جانشین شورای اسلامی شهر به شماره ۴۸۴۹/۰۱/۱۴۰۱ مورخ ۰۷/۰۲/۱۴۰۱ و پیرو صورت‌جلسه کمیسیون معاملات شماره ۱۸۷۱۹/۱۴۰۱/ص مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۱ مبنی بر حدنصاب نرسیدن تعداد مناقصه‌گران، نسبت به تجدید مناقصه‌عمومی (یک مرحله‌ای) پروژه بازسازی و بهسازی تصفیه‌خانه کشتارگاه اقدام نماید. لذا متقاضیان شرکت در این تجدید مناقصه می‌بایست حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ نسبت به بارگذاری اسناد، مدارک و ارائه قیمت پیشنهادی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام نمایند. شایان‌ذکر است کمیسیون معاملات عمده این شهرداری در روز ‌چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل دفتر شهردار برگزار می‌گردد.

۱- موضوع تجدید مناقصه: پروژه بازسازی و بهسازی تصفیه‌خانه کشتارگاه با اعتبار داخلی ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (با احتساب ارزش‌افزوده

۲- مهلت تسلیم تضمین شرکت در تجدید مناقصه (حضوری) و بارگذاری اسناد در سامانه ستاد (غیرحضوری): \تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱

۳- مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد تجدید مناقصه در سامانه ستاد: خرید اسناد در سامانه با مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

۴-محل خرید اسناد تجدید مناقصه: کلیه مراحل تحویل به‌صورت الکترونیکی (رمزگشایی در سامانه ستاد) می‌باشد.

۵- سپرده شرکت در تجدید مناقصه: به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به‌حساب بانکی مندرج در فراخوان عمومی.

۶- کمیسیون معاملات عمده شهرداری رودهن جهت رمزگشایی پاکت‌های پیشنهادی در روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در دفتر شهردار تشکیل می‌گردد.

۷-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۸-هزینه چاپ سه نوبت آگهی در روزنامه و هزینه‌های مأخوذه سامانه ستاد ایران به عهده برنده تجدید مناقصه است.

۹- برندگان اول، دوم و سوم تجدید مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۱۰-سایر اطلاعات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه قید گردیده است.

۱۱-به پیشنهادات پیمانکاران فاقد صلاحیت پیمانکاری (پایه ۵ آب)، گواهینامه صلاحیت ایمنی (HSE) و نیز پیشنهادات قیمت فاقد آنالیز ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سید محمد موسوی‌منش-شهردار رودهن