۳۷۰۷ مناقصه – فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی – اقلام موردنیاز

آگهی مناقصه‌عمومی (شماره ۱۴) فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی در نظر دارد اقلام موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه داوطلبان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید با در دست داشتن معرفی‌نامه رسمی برای دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهی حداکثر ظرف مدت ۳ روز از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به […]

آگهی مناقصه‌عمومی

(شماره ۱۴)

فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی در نظر دارد اقلام موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه داوطلبان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید با در دست داشتن معرفی‌نامه رسمی برای دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهی حداکثر ظرف مدت ۳ روز از ساعت ۰۷:۰۰ الی ۱۲:۰۰ به نشانی تهران، خیابان پیروزی، فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی، مرکز تهیه و خرید مراجعه نمایند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۷۴۴۷۰۷ تماس حاصل نمایند.

۱- تن‌ماهی (۱/۱۴)

۲- عدس (۲/۱۴)

۳- دستگاه برش لیزری (۳/۱۴)

* این فرماندهی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار خواهد بود.

* ارائه مدارک و سایر اطلاعات لازم در ارزیابی توانمندی متقاضی مؤثر خواهد بود.

* هزینه چاپ آگهی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می‌باشد.

فرماندهی آماد و پشتیبانی هوایی