۳۷۰۷ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید، حمل، راه‌اندازی، یک دستگاه هیدرو پمپ ۴ اینچ

                                                                                                              […]

                                                                                                                   آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی

شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.

  1. نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي، ‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴-۰۲۱
  2. مهلت‌های زمانی: دريافت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱، مهلت تحويل و بارگذاری پیشنهادات تا ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ و تاریخ گشایش پاکات ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ خواهد بود.

 

نام مناقصه نوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) شماره مناقصه در سامانه ستاد
خرید، حمل، راه‌اندازی، یک دستگاه هیدرو پمپ ۴ اینچ لجن‌کش فاضلابی به همراه کلیه متعلقات مربوطه متکی بر تولید داخلی یک مرحله‌ای ۱٫۰۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۱۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۱۷

 

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد))