۳۷۰۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خرید انواع شیرآلات

بنویسیم آب؛ بخوانیم زندگی موضوع: آگهي مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ای) ۵۶/۴۰۱ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای، با موضوع خرید انواع شیرآلات برای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب برای شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران را به شماره ۲۰۰۱۰۹۳۷۶۳۰۰۰۰۵۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. […]

بنویسیم آب؛ بخوانیم زندگی

موضوع: آگهي مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ای) ۵۶/۴۰۱

شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای، با موضوع خرید انواع شیرآلات برای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب برای شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران را به شماره ۲۰۰۱۰۹۳۷۶۳۰۰۰۰۵۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

۱-مهلت دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان جهت دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی و فنی و اسناد مناقصه می‌توانند از روز دوشنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.

۲- مدت اجراي كار: ۳ (سه) ماه شمسی.

۳-محل اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت.

۴-مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: پیشنهاددهنده مكلف است مبلغ ۱٫۰۵۴٫۱۵۲٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پنجاه‌وچهار میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار ریال) را به‌صورت چک‌بانکی تضميني، ضمــــانتنامه بانكـي، واريز نقــــــدي به‌حساب شماره ۳-۴۰۴۱۰۹-۴۰-۸۸۴ نزد بانك سامان شعبه کوی نصر به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران و یا مطالبات قطعي و تائید و بلوکه‌شده نزد اين شرکت به‌عنوان سپرده شرکت در مناقصه دریافت و تصویر آن را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.

۵-مهلت ارائه پيشنهاد: شرکت­کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی‌کیفی و فنی و پاکات (الف، ب، ج) را حداكثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مـــورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ در سامانه تدارکات الکترونیکـــی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

۶-زمان گشایش پيشنهادها: ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ در محل دفتر قراردادها و امور بازرگانی واقع در: تهران، جلال آل احمد، ابتدای آرش مهر، شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران خواهد بود.

۷-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشانی‌های سايت اينترنتي: (http://iets.mporg.ir) و

(http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir

شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران

(سهامي خاص)