۳۷۰۸ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید انواع قطعات شامل بلبرینگ، کاسه‌نمد، یاتاقان

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی خرید انواع قطعات شامل بلبرینگ، کاسه‌نمد، یاتاقان و… به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد جهت خرید انواع قطعات شامل بلبرینگ، کاسه‌نمد، یاتاقان و… به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق تجدید مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای […]

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی خرید انواع قطعات شامل بلبرینگ، کاسه‌نمد، یاتاقان و… به شرح مندرج در اسناد مناقصه

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد جهت خرید انواع قطعات شامل بلبرینگ، کاسه‌نمد، یاتاقان و… به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق تجدید مناقصه‌عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای امکانات و صلاحیت لازم می‌باشند دعوت می‌شود جهت دریافت اسناد، فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران این شرکت مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف حداکثر ۷ (هفت) روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران، تلفن: ۳۱۳۴۱۵۰۵-۰۳۴

آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی، تلفن: ۸۸۷۷۴۷۲۶-۰۲۱