۱۹۶۷ مناقصه – شركت مديريت توليد برق ري- توربین گازی

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد بروزرسانی سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی تیپ میتسوبیشی را با شرايط زير از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار داخلي واجد شرايط واگذار نمايد. موضوع مناقصه: بروزرسانی سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی تیپ میتسوبیشی مشخصات عمومی توربین: ۱ – قدرت MWH85 ۲- مدل توربینMITSUBISHI  ۳ – نوع سوخت مصرفی گاز طبیعی و […]

آگهی مناقصه عمومی

نوبت دوم

شركت مديريت توليد برق ري در نظر دارد بروزرسانی سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی تیپ میتسوبیشی را با شرايط زير از طريق مناقصه عمومی به پیمانکار

داخلي واجد شرايط واگذار نمايد.

موضوع مناقصه:

بروزرسانی سیستم کنترل و حفاظت توربین گازی تیپ میتسوبیشی

مشخصات عمومی توربین:

۱  قدرت MWH85

۲- مدل توربینMITSUBISHI 

۳  نوع سوخت مصرفی گاز طبیعی و نفت گاز

محل و نحوه دریافت اسناد:

از كليه اشخاص حقوقی که دارای تجربه و تخصص کافی در زمینه توربینهای گازی می‌باشند، دعوت بعمل می‌آید بمدت ده روز از تاریخ انتشار اولین آگهی

(۱۳۹۵٫۰۶٫۲۷) تا تاریخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۰۵با ارائه معرفينامه كتبي جهت خرید اسناد به امور بازرگانی و انبار اين شركت به نشاني تهران  جاده قديم قم- باقرشهر-

انتهای بلوار فلسطین – شركت مديريت توليد برق ري (تلفن و دورنگار ۵-۵۵۲۲۱۴۶۱- داخلی ۷۵۷۷) مراجعه نمايند.