۳۷۰۹ مزایده – شرکت سهامی زراعی گلپایگان – فروش تعداد ۳۰۰ رأس میش

 آگهی مزایده شرکت سهامی زراعی گلپایگان در نظر دارد تعداد ۳۰۰ رأس میش نژاد غزل افشار و ۵۰ رأس گام حذفی خود را از طریق مزایده به فروش برساند. زمان بازدید و شرکت در مزایده:  فروش دسته اول (۱۰۰ رأس میش و ۱۵ رأس گاو حذفی) رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ محل […]

 آگهی مزایده

شرکت سهامی زراعی گلپایگان در نظر دارد تعداد ۳۰۰ رأس میش نژاد غزل افشار و ۵۰ رأس گام حذفی خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

زمان بازدید و شرکت در مزایده:

 فروش دسته اول (۱۰۰ رأس میش و ۱۵ رأس گاو حذفی) رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱

محل بازدید: شرکت سهامی زراعی گلپایگان

آدرس: گلپایگان، کیلومتر ۶ جاده شرکت زراعی

شماره تماس: ۷-۵۷۴۷۳۰۲۵-۰۳۱ داخلی ۱۴