۳۷۰۹ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – تأمین خودروها

آگهي مناقصه‌عمومی شماره ۸-۱۰ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند در نظر دارد، تأمین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند را حسب مشخصات ذيل و به شماره سیستمی ۲۰۰۱۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۴۵ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پيمانكار واجدشرایط كه توانایی اجرای کار و دارای […]

آگهي مناقصه‌عمومی

شماره ۸-۱۰

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند در نظر دارد، تأمین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند را حسب مشخصات ذيل و به شماره سیستمی ۲۰۰۱۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۴۵ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پيمانكار واجدشرایط كه توانایی اجرای کار و دارای صلاحیت (پروانه کسب) از اتحادیه صنف مؤسسات اتومبیل کرایه و صنوف وابسته و همچنین تأییدیه صلاحیت انجام کار ازنظر ایمنی توسط وزارت کار و امور اجتماعی را دارا می‌باشند، واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جمع کل برآورد: ۲۵٫۱۱۴٫۶۸۰٫۰۰۰ ریال

نوع مناقصه: عمومي يك مرحله‌اي

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ ۱٫۲۵۵٫۷۳۴٫۰۰۰ ریال حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ و همچنین اصلاحیه آن به شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ هيأت محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف ) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ تا روز دوشنبه مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت ۱۶:۰۰ ظهر روز یکشنبه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده تا ساعت ۱۶:۰۰ ظهر روز یکشنبه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می‌باشد. (در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف (تضمین)، پاکات ب و ج گشایش نمی­گردد)

ث) تاريخ گشایش پيشنهادها مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن ۵۷۴۱۳۰۰۰-۰۲۱ با داخلی ۵۸۰ بابت اسناد و داخلی ۲۳۷ بابت مسائل فنی با آقای مهندس نویدی آذر تماس حاصل نمایید.

توجه مهم: امضای الکترونیکی اسناد پیشنهاد پاکت‌های (ب) و (ج) الزامی می‌باشد.

شرکت عمران شهر جدید پرند