۳۷۱۰ مزایده – شهرداری بروجرد – فروش املاک و مستغلات

آگهی تجدید مزایده‌عمومی فروش املاک و مستغلات (نوبت اول) شهرداری بروجرد در نظر دارد در راستای اجرای بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۳۹ شورای محترم اسلامی شهر بروجرد پارکینگ طبقه منفی ۲ مجتمع تجاری فرزانگان واقع در خیابان شهدا به مساحت تقریبی ۵۰۰ مترمربع (صرفاً جهت واگذاری به مالکان مجتمع) را از طریق مزایده‌عمومی و با […]

آگهی تجدید مزایده‌عمومی فروش املاک و مستغلات (نوبت اول)

شهرداری بروجرد در نظر دارد در راستای اجرای بند ۵ صورت‌جلسه شماره ۳۹ شورای محترم اسلامی شهر بروجرد پارکینگ طبقه منفی ۲ مجتمع تجاری فرزانگان واقع در خیابان شهدا به مساحت تقریبی ۵۰۰ مترمربع (صرفاً جهت واگذاری به مالکان مجتمع) را از طریق مزایده‌عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) و با شماره مزایده ۲۰۰۱۰۹۱۷۱۴۰۰۰۰۰۶ به‌صورت الکترونیکی به شرح ذیل به فروش برساند.

تاریخ انتشار: مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱

مهلت دریافت اسناد مزایده: مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴:۰۰

تاریخ بازدید: از مورخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۱ تا مورخ ۰۶/۱۱/۱۴۰۱

مهلت ارسال پیشنهاد: مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ تا ساعت ۱۴:۰۰

تاریخ گشایش: مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱

۱-قیمت پایه هر مترمربع ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال قیمت پایه کل ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲-واريـز مــبلغ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌عنوان سپرده شركت در مزایده به‌حساب شماره ۰۱۰۴۵۴۴۲۱۲۰۰۳ بانك ملی شعبه بهار به‌نام شهرداری مرکزی بروجرد به‌صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه که قبل از گشایش می‌بایست تحویل دبیرخانه شهرداری مرکزی واقع در خیابان مدرس گردد.

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱- برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می‌باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده‌گران محترم از این طریق امکان‌پذیر می‌باشد.

۲- کلیه اطلاعات شامل مشخصات، شرایط دربرد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل‌مشاهده، بررسی و انتخاب می‌باشد.

۳- علاقه‌مندان به شرکت در مزایده می‌بایست جهت ثبت‌نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه ستاد با شماره ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند.

اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام استان‌ها، در سایت سامانه (setadiran.ir.www) بخش ثبت‌نام /پروفایل مزایده گر موجود است.

 

 یحیی عیدی

 شهردار بروجرد