۱۸۱۵ مزایده – شهرداري علي آباد كتول- آهن آلات مازاد

آگهـي مزایده عمومی                                                                             نوبت اول شهرداري علي آباد كتول با استناد مجوز شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ شوراي محترم […]

آگهـي مزایده عمومی

                                                                            نوبت اول

شهرداري علي آباد كتول با استناد مجوز شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ شوراي محترم اسلامي شهر، در نظر داردآهن‌آلات مازاد و بلااستفادهرا از طریق مزایده کتبی با توجه به شرایط زیر واگذار نماید

*شرايط مزايده كتبي:

۱-     متقاضيان مي‌بايست قبل از شركت در مزايده كتبي از مورد مزایده بازديد به عمل آورند.

۲-     شركت‌كنندگان در مزايده مي‌بايست ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد به مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال‌ به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده پيمانكاران بشماره ۵۰۳۱۰۴۲۰۶۹ بانک ملت شعبه مركزي علي آباد كتول بنام شهرداري واريز نمايند، سپرده مزبور پس از تحویل كامل مورد مزايده مسترد مي‌گردد .

۳-     در صورتيكه برندگان اول، دوم و سوم از خرید منصرف شوند سپرده‌هاي آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

۴-     هزينه‌هاي كارشناسي و درج آگهي و… در حد مقررات به عهده برندگان مزایده کتبی خواهد بود.

۵-     شهرداري در رد يا قبولي يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد .

۶-      ضايعات بصورت همانطورکه موجود می‌باشد، فروخته می‌شود و برنده مزایده نمی‌تواند ضايعات را جدا نماید.

۷-     به پیشنهادات فاقد فيش سپرده يا مخدوش و نا خوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸-     قیمت کارشناسی فروش هر كيلوگرم آهن به مبلغ ۷۰۰۰ ريال می‌باشد. ضمناً برنده مكلف است کل مبلغ مورد مزايده را ظرف مدت هفت روز نقداً به حساب شهرداری واریز نماید.

۹-     شرکت‌کنندگان، اسناد مزایده و برگه پیشنهاد قیمت را می‌توانند از امور قراردادهای شهرداری دریافت و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شماره تلفن‌های ۶-۳۴۲۲۲۵۲۵ داخلی ۱۰۹ تماس حاصل نمایند.

۱۰- متقاضیان شرکت درمزایده، قیمت پیشنهادی خود را در برگه پیشنهاد قیمت درج و همراه فیش واریزی در پاکت دربسته قرار داده، سپس به دبیرخانه شهرداری تحویل دهند .

۱۱- متقاضيان مي‌توانند تا پایان وقت اداری مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۰ جهت شركت در مزايده كتبي اقدام نمايند .

۱۲- بازگشایی پاکت‌های رسیده راس ساعت ۱۴:۱۵ مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ در محل شهرداري انجام خواهد شد .

 

حميدرضا ساري محمدلي- شهردار علي آباد كتول

 انتشار اول :۹۴٫۱۲٫۰۶

انتشار دوم:۹۴٫۱۲٫۱۳