۳۷۱۲ مناقصه – سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد – تهیه، نصب، اصلاح و تعمیرات تابلوهای راهنمای مسیر

آگهی مناقصه‌عمومی شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۵۰۰۰۰۲۲ موضوع: تهیه، نصب، اصلاح و تعمیرات تابلوهای راهنمای مسیر از نوع اطلاعاتی با ورق یکپارچه و شبرنگ رده مهندسی ۷ ساله. مبلغ برآورد: ۲۶٫۳۸۷٫۶۸۱٫۴۰۰ ریال. جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی […]

آگهی مناقصه‌عمومی

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۵۰۰۰۰۲۲

موضوع: تهیه، نصب، اصلاح و تعمیرات تابلوهای راهنمای مسیر از نوع اطلاعاتی با ورق یکپارچه و شبرنگ رده مهندسی ۷ ساله.

مبلغ برآورد: ۲۶٫۳۸۷٫۶۸۱٫۴۰۰ ریال.

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می‌گردد.

سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد