۳۷۱۲ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خدمات موردنیاز شركت كارفرما با تأمین و به‌کارگیری

بنویسیم آب؛ بخوانیم زندگی موضوع: آگهي مناقصه‌عمومی (يك مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی) ۵۷/۴۰۱ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی، با موضوع انجام بخشي از خدمات موردنیاز شركت كارفرما با تأمین و به‌کارگیری تعداد ۱۳ (سیزده) نفر نيروي انساني لازم واحدهاي زيرمجموعه در سطوح شغلي […]

بنویسیم آب؛ بخوانیم زندگی

موضوع: آگهي مناقصه‌عمومی (يك مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی) ۵۷/۴۰۱

شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی، با موضوع انجام بخشي از خدمات موردنیاز شركت كارفرما با تأمین و به‌کارگیری تعداد ۱۳ (سیزده) نفر نيروي انساني لازم واحدهاي زيرمجموعه در سطوح شغلي و با مقاطع تحصيلي مختلف را به شماره ۲۰۰۱۰۹۳۷۶۳۰۰۰۰۵۷ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

۱-مهلت دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان جهت دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه مي­توانند از روز چهارشنبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری روز ­چهار­شنبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمایند.

۲-مبلغ برآورد و مدت اجراي كار: ۴۴٫۷۰۵٫۷۸۸٫۱۸۹ ريال و به مدت ۱۲ ماه شمسی.

۳-محل اعتبار: از محل اعتبارات جاري شركت

۴-مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: پیشنهاددهنده مكلف است مبلغ ۱٫۵۴۱٫۱۷۳٫۰۰۰ ریال را به‌صورت چک‌بانکی تضميني، ضمــــانتنامه بانكـي، واريز نقـدي به‌حساب شماره ۳-۴۰۴۱۰۹-۴۰-۸۸۴ نزد بانك سامان شعبه کوی نصر به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران و یا مطالبات قطعي و تائید و بلوکه‌شده نزد اين شرکت به‌عنوان سپرده شرکت در مناقصه دریافت و تصویر آن را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در پاکت (الف) بارگذاری و ثبت نماید و اصل آن را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ به دفتر قراردادها و امور بازرگانی این شرکت تسلیم نماید.

۵-مهلت ارائه پيشنهاد: شرکت­کننده در مناقصه می‌بایست کلیه مدارک مربوط به اسناد ارزیابی‌کیفی و پاکات (الف، ب، ج) را حداكثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir بارگذاری و ثبت نماید.

۶-زمان گشایش پيشنهادها: ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ در محل دفتر قراردادها و امور بازرگانی واقع در: تهران، جلال آل احمد، ابتدای آرش مهر، شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران خواهد بود.

۷-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

نشانی‌های سايت اينترنتي: (http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)

شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران

(سهامي خاص)