۳۷۱۲ مناقصه – شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر – خدمات بیمه عمر و حوادث پرسنل

آگهی تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه‌عمومی ارائه خدمات بیمه عمر و حوادث پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ارائه خدمات بیمه عمر و حوادث گروهی پرسنل خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی به شرکت‌های بیمه واجدشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان […]

آگهی تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه‌عمومی ارائه خدمات بیمه عمر و حوادث پرسنل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد ارائه خدمات بیمه عمر و حوادث گروهی پرسنل خود را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی به شرکت‌های بیمه واجدشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد مناقصه به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.

۱- آخرین زمان ارائه پاکت‌ها و پیشنهادات: ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱

۲_ شركت در قبول يا رد پیشنهادات مختار است.

۳- سپرده شرکت در مناقصه: ۷۱۷٫۴۴۴٫۰۰۰ ریال

۴- هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۵-  كلیه مشخصات لازم در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.

۶- محل تحويل اسناد، پیشنهادات: سیرجان، كیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شركت معدنی و صنعتی گل گهر، ساختمان‌های هلدينگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ (شركت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر)

۷- تلفن جهت هر نوع هماهنگی: ۰۹۱۳۱۴۲۰۶۴۲ آقای بلوردی (به‌غیراز ايام تعطیل)

مدیریت امور حقوقی و قراردادها