۳۷۱۳ مناقصه – شهرداری بروجرد – خرید، نصب و راه‌اندازی بگ فیلتر خشک

آگهی مناقصه‌عمومی (نوبت اول) شهرداری بروجرد در نظر دارد به‌منظور تصفیه آلودگی هوای کارخانه آسفالت شهرداری واقع در منطقه کیوره نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی بگ فیلتر خشک کارخانه آسفالت با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۱۷۱۴۰۰۰۰۶۴ سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجدشرایط و ذیصلاح اقدام و واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه […]

آگهی مناقصه‌عمومی (نوبت اول)

شهرداری بروجرد در نظر دارد به‌منظور تصفیه آلودگی هوای کارخانه آسفالت شهرداری واقع در منطقه کیوره نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی بگ فیلتر خشک کارخانه آسفالت با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۱۷۱۴۰۰۰۰۶۴ سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجدشرایط و ذیصلاح اقدام و واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. سایر جزئیات و اطلاعات در اسناد مناقصه قیدشده است.

۱-برآورد مالی ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲-واريـز مــبلغ ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌عنوان سپرده شركت در مناقصه به‌حساب شماره ۰۱۰۴۵۴۴۲۱۲۰۰۳ بانك ملی شعبه بهار به‌نام شهرداری مرکزی بروجرد به‌صورت فیش نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه که قبل از گشایش می‌بایست تحویل دبیرخانه شهرداری مرکزی واقع در خیابان مدرس گردد.

تاریخ انتشار در سامانه مذکور: مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه: ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۱

زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱

 

 

یحیی عیدی

شهردار بروجرد