۳۷۱۴ مناقصه – معاونت مهندسی نهاجا – احداث ۴۰ واحد منزل

مناقصه – معاونت مهندسی نهاجا – احداث ۴۰ واحد منزل

مناقصه – معاونت مهندسی نهاجا – احداث ۴۰ واحد منزل