۳۷۱۵ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – تامین قطعات کمپرسور

مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – تامین قطعات کمپرسور

مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – تامین قطعات کمپرسور