۳۷۱۵ مناقصه – مجتمع صنعتی و معدنی مس شهید حججی – فروش ۲۰۰ تن مس

مناقصه – مجتمع صنعتی و معدنی مس شهید حججی – فروش ۲۰۰ تن مس  

مناقصه – مجتمع صنعتی و معدنی مس شهید حججی – فروش ۲۰۰ تن مس