۳۷۱۵ مزایده – فرماندهی نیروی پدافند هوایی آجا – فروش اقلام و خودروهای فرسوده

مزایده – فرماندهی نیروی پدافند هوایی آجا – فروش اقلام فرسوده

مزایده – فرماندهی نیروی پدافند هوایی آجا – فروش اقلام فرسوده