روزنامه مناقصه مزایده ۳۷۱۵ (۰۱٫۱۰٫۲۷)

👇🏻👇🏻 ۰۰۳۷۱۵  

👇🏻👇🏻

۰۰۳۷۱۵