۳۷۱۶ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – حمل، نصب، راه‌اندازی و برق‌دار کردن شبکه هوایی

تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «تهیه، حمل، نصب، راه‌اندازی و برق‌دار کردن شبکه هوایی ۲۰ کیلوولت مخزن هشتاد هزار مترمکعبی واقع در سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس» با برآورد هزینه اجرای کار به مبلغ ۱۱٫۷۵۷٫۵۳۳٫۰۲۲ ریال از طریق مناقصه‌عمومی […]

تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول

شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «تهیه، حمل، نصب، راه‌اندازی و برق‌دار کردن شبکه هوایی ۲۰ کیلوولت مخزن هشتاد هزار مترمکعبی واقع در سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس» با برآورد هزینه اجرای کار به مبلغ ۱۱٫۷۵۷٫۵۳۳٫۰۲۲ ریال از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت پایه ۵ رشته نیرو (زیررشته پست، انتقال و توزیع نیرو) واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم می‌بایست جهت دریافت اسناد صرفاً با مراجعه به سایت https://pgidsco.com از تاریخ انتشار آگهی تا روز دوشنبه مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۱ اقدام نمایند.

الف: مبلغ ضمانتنامه فرآیند ارجاع کار ۵۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ب: مهلت ارائه اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه

ج: زمان و مکان برگزاری گشایش پاکات مناقصه: روز دوشنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰ در محل سالن جلسات شرکت

د: کلیه فرآیند مناقصه تا قبل از تحویل پاکات، فقط از طریق سایت شرکت انجام می‌گیرد.