۳۷۱۶ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران – خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا

آگهی مناقصه‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری […]

آگهی مناقصه‌عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران از مناقصه‌گران دعوت می‌نماید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت و تحویل اسناد به آدرس (www.setadiran.ir) مراجعه و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکت (الف) و (ب) و (ج) تهیه و در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری نمایند. در ضمن یادآور می‌شود کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات و گشایش پاکات از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.

 

موضوع نام واحد مبلغ سپرده شركت
(ريال)
زمان توزیع اسناد زمان اخذ پيشنهادات زمان‌ گشایش پاکات مرحله اول  

زمان گشایش پاکات مرحله دوم

مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای ۱-       خرید اقلام غذایی و طبخ و توزیع غذا بیمارستان آرش ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ لغایت ۴/۱۱/۱۴۰۱ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱
بیمارستان امیراعلم ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بیمارستان بهارلو ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بیمارستان بهرامی ۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بیمارستان رازی ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بیمارستان روزبه ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بیمارستان سینا ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بیمارستان شریعتی ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بیمارستان فارابی ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
بیمارستان ضیائیان ۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
معاونت دانشجویی ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲-       ساخت و حمل و تحویل یک دستگاه پست برق معاونت دانشجویی ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱

محل گشایش پاکات: ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه همکف

تذکر: کلیه اسناد باید در سه پاکت «الف» و «ب» و «ج» در سامانه ستاد بارگذاری گردد در ضمن به‌منظور تطبیق ضمانتنامه یا فیش واریزی بارگذاری شده بایستی اصل آن را در مهلت ارائه پیشنهادها به آدرس: تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه ۲، اتاق ۲۰۶ تحویل نمایید.

در خصوص ردیف ۲- شرکت‌کنندگان می‌بایست در آخرین ویرایش لیست سازندگان و تأمین‌کنندگان تجهیزات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بوده و دارای پروانه معتبر ساخت تابلو و پست برق از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند.

 تذکر: سپرده قابل‌قبول براي شركت در مناقصه واريز وجه نقد يا ضمانتنامه بانكي معتبر با مهلت حداقل ۳ ماه اعتبار مي‌باشد.

 اصلاحیه: پیرو آگهی چاپ‌شده مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ زمان توزیع اسناد به ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ لغایت ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ تغییر یافت.

 

مديريت نظارت و توسعه امور عمومي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی تهران