۳۷۱۶ مزایده – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – واگذاری ۴۰ خط تلفن ثابت رند

آگهی مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۵ /۱۴۰۱ دستگاه مزایده گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مزایده واگذاری ۴۰ خط تلفن ثابت رند (مرتب) در سطح استان اردبیل تضمين شرکت در مزایده پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی معادل ۱۰% مبلغ قیمت پایه کارشناسی هر خط تلفن را نقداً به‌حساب شماره ۵۷۸۹۴۳۵۸۶۵ (با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۸۰۱۶۱) نزد […]

آگهی مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۵ /۱۴۰۱

دستگاه مزایده گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل
موضوع مزایده واگذاری ۴۰ خط تلفن ثابت رند (مرتب) در سطح استان اردبیل
تضمين شرکت در مزایده پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی معادل ۱۰% مبلغ قیمت پایه کارشناسی هر خط تلفن را نقداً به‌حساب شماره ۵۷۸۹۴۳۵۸۶۵ (با کد شناسه ۱۰۰۰۰۸۰۸۰۱۶۱) نزد بانك ملت شعبه مرکزی اردبيل واريز و فيش آن را ارائه نمايند.

ضمناً به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر، چک شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت فروش اسناد مزایده

و مهلت تحويل مدارک و اسناد مزایده

پس از چاپ آگهی به مدت ۱۰ روز کاری شرکت

 (از مورخ ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ تا ۱۰/۱۱/۱۴۰۱)

چگونگی و محل دريافت اسناد مزایده اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در مهلت مقرر به اداره پشتيبانی و تدارکات واقع در اردبيل، خیابان جمهوری اسلامی، ميدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبيل، طبقه دوم مراجعه و يا از طريق اينترنت به سايت اين شرکت به آدرس www.ar.tci.ir مراجعه و اسناد را دريافت دارند و جهت اطلاع از آخرين تغييرات احتمالی در اسناد مزایده بايستی تا پايان مهلت تحويل پيشنهادات به سايت مذکور مراجعه نمايند.

در ضمن به پيشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

محل تحويل پيشنهادات اردبيل، خیابان جمهوری اسلامی، ميدان مخابرات، ساختمان مخابرات منطقه اردبيل، طبقه همکف، دبيرخانه
شماره تلفن تماس و دورنگار ۳۳۳۵۵۱۱۰-۰۴۵

۳۳۳۶۳۵۵۵-۰۴۵

– گشایش پاکت‌ها اولین روز کاری شرکت پس از اتمام مهلت تحويل مدارک و اسناد رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در دفتر مدیر منطقه انجام خواهد شد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.

 

توضیح اینکه ساعت کاری شرکت مخابرات برای فروش اسناد و تحویل پاکت از روز شنبه تا چهارشنبه ۰۷:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و پنج‌شنبه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ عصر می‌باشد.