۳۷۱۶ مناقصه – شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس – خرید یک ست باتری

مناقصه – شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس – خرید یک ست باتری

مناقصه – شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس – خرید یک ست باتری