۳۷۱۶ مزایده – بانک ملی ایران استان کرمان – اصلاحیه فروش املاک مازاد

اصلاحیه شماره مزایده‌عمومی فروش املاک مازاد بر نیاز اداره امور شعب بانک ملی ایران استان کرمان با توجه به آگهی منتشره در روزنامه مناقصه مزایده در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ به شماره روزنامه ۳۷۱۲ شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از شماره ۲۲۰۰۱۰۰۴۱۸۵۰۰۰۰۰ به شماره ۲۰۰۱۰۰۴۱۸۵۰۰۰۰۰۲ اصلاح می‌گردد.

اصلاحیه شماره مزایده‌عمومی فروش املاک مازاد بر نیاز اداره امور شعب بانک ملی ایران استان کرمان

با توجه به آگهی منتشره در روزنامه مناقصه مزایده در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ به شماره روزنامه ۳۷۱۲ شماره مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از شماره ۲۲۰۰۱۰۰۴۱۸۵۰۰۰۰۰ به شماره ۲۰۰۱۰۰۴۱۸۵۰۰۰۰۰۲ اصلاح می‌گردد.