۳۷۱۷ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد – تأمین مصالح و اصلاح سازه

                                                                                                                                                                                                                                                                 آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۲۷ موضوع: تأمین مصالح و اصلاح سازه و تأسیسات واحدهای تجاری خطوط شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد مبلغ برآورد: ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در […]

                                                                                                                                                                                                                                                                

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۲۷

موضوع: تأمین مصالح و اصلاح سازه و تأسیسات واحدهای تجاری خطوط شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد

مبلغ برآورد: ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج گردیده است.

شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد