۳۷۱۷ مناقصه – شرکت مخابرات ایران منطقه اردبیل – اصلاحیه

اصلاحیه مناقصه‌عمومی به اطلاع متقاضیان و شرکت‌کنندگان مناقصه ۲۹/۱۴۰۱شرکت مخابرات ایران منطقه اردبیل منتشرشده در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ می‌رساند مهلت فروش اسناد مناقصه تا روز شنبه مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ و مهلت تحویل پاکات تا روز سه‌شنبه مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ تمدید گردیده است. ضمناً پاکت‌های واصله رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ در اتاق کمیسیون معاملات منطقه […]

اصلاحیه مناقصه‌عمومی

به اطلاع متقاضیان و شرکت‌کنندگان مناقصه ۲۹/۱۴۰۱شرکت مخابرات ایران منطقه اردبیل منتشرشده در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱ می‌رساند مهلت فروش اسناد مناقصه تا روز شنبه مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ و مهلت تحویل پاکات تا روز سه‌شنبه مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ تمدید گردیده است.

ضمناً پاکت‌های واصله رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ در اتاق کمیسیون معاملات منطقه گشایش خواهند شد.

شرکت مخابرات ایران منطقه اردبیل