۳۷۱۷ مناقصه – فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان – احداث طرح به متراژ ساختمان

آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت دوم) فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان / معاونت مهندسی در نظر دارد به ‌منظور احداث طرح موردنیاز، با مشخصات ارائه‌شده در اسناد مناقصه و با شرايط زیر، نسبت به برگزاري تشريفات قانوني مناقصه اقدام نمايد. الف) مشخصات طرح: احداث طرح به متراژ ساختمان ۴۵/۷۸۵ مترمربع با ۴۰۰ متر دیوارکشی. […]

آگهي مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت دوم)

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان / معاونت مهندسی در نظر دارد به ‌منظور احداث طرح موردنیاز، با مشخصات ارائه‌شده در اسناد مناقصه و با شرايط زیر، نسبت به برگزاري تشريفات قانوني مناقصه اقدام نمايد.

الف) مشخصات طرح: احداث طرح به متراژ ساختمان ۴۵/۷۸۵ مترمربع با ۴۰۰ متر دیوارکشی.

ب) برآورد ریالی طرح: مبلغ برآورد ریالی طرح به میزان ۱۴۵٫۳۳۲٫۲۶۱٫۲۱۵ ریال می‌باشد.

ت) محل تأمین اعتبار:‌ از محل طرح‌های عمرانی می‌باشد.

ج) ضمانتنامه: تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۷٫۲۶۶٫۶۱۳٫۰۶۰ ریال شامل ضمانتنامه معتبر بانکی می‌باشد.

د) شرایط اجرای طرح: پيمان به‌صورت اجراي كارهاي ساختماني به‌صورت سرجمع (بخشنامه ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۶) / پیمان فهرست بهایی، بر اساس فهرست‌بهای پايه ابنيه، مكانيكي و برقي سال ۱۴۰۱ و احتساب كليه ضرايب متعلقه به فهرست بهاء است.

ه) كسورات: کسورات مطابق ضوابط و ابلاغیه‌های مورد عمل در طرح‌های عمرانی ف.ا.ج.ا.ا. پرداخت و ارائه مفاصا حساب تابع ضوابط مراجع مربوط خواهد بود.

و ) پیش‌پرداخت: پیش‌پرداخت برابر آئین‌نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ پرداخت می‌گردد.

ز ) مدت اعتبار پیشنهادات: ۳ ماه می‌باشد.

ح) شرایط مناقصه‌گزار: در رد يا قبول تمامی و یا هر یک از پيشنهادات، مختار است و به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد فهرست تجزیه بهاء، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ط) تاریخ واگذاری اسناد مناقصه: از مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ تا مورخ ۰۶/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد.

ی) آخرین‌مهلت قبول پیشنهادات: مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد.

ک) تاریخ گشایش پاکات مناقصه: مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد.

ل) محل گشایش پاکات مناقصه: به آدرس زاهدان، بلوار فرودگاه ستاد مرزبانی استان س و ب، معاونت مهندسی می‌باشد.

– لذا از تمامی پيمانكاران دارای گواهی صلاحيت پيمانكاري معتبر صادره از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور كه در سامانه ساجات WWW.SAJAT.IR و ساجار WWW.SAJAR.IR قابل‌رؤیت بوده و دارای حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه (دارای ظریفت مجاز و آزاد برای شرکت در مناقصه متناسب با برآورد کل پروژه) می‌باشند و داراي گواهی صلاحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (HSE)، دعوت می‌گردد حداکثر ظرف مدت ۳ روز از تاریخ درج آگهی نوبت دوم با به همراه داشتن فتوكپي برابر با اصل رتبه‌بندی شركت (تأییدیه صلاحيت پيمانكاري سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) گواهینامه مؤدیان مالیاتی (مالیات بر ارزش‌افزوده)، صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به سال جاری (برای پروژه‌ها با برآورد بیش از ۱۰ برابر سقف معاملات عمده دولتی)، يك جلد رزومه كاري پنج سال اخیر شركت، جهت اعلام آمادگي و دریافت اسناد به‌منظور ارزيابي توان اجرايي كار توسط دستگاه مناقصه‌گزار به آدرس: زاهدان، بلوار فرودگاه ستاد مرزبانی استان س و ب، معاونت مهندسی مراجعه نمایند. تلفن: ۲۱۸۲۸۲۷۳-۰۵۴

 

هزينه درج هر دو نوبت آگهي و ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه می‌باشد.