وضعیت بودجه ۱۴۰۲ برای دانش‌بنیان‌ها چگونه است؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه علم و فناوری نشان می‌دهد در این حوزه بودجه خاصی به منظور حمایت از دانش‌بنیان‌‌ها اختصاص داده شده است. به گزارش مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲، سهم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ۳۶,۹۵۶,۵۲۱ میلیون ریال تعیین شده است. این بودجه به ۱۲ بخش ویژه به منظور توسعه پژوهش‌های […]

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه علم و فناوری نشان می‌دهد در این حوزه بودجه خاصی به منظور حمایت از دانش‌بنیان‌‌ها اختصاص داده شده است. به گزارش مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲، سهم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ۳۶,۹۵۶,۵۲۱ میلیون ریال تعیین شده است. این بودجه به ۱۲ بخش ویژه به منظور توسعه پژوهش‌های علمی و فناوری‌های جدید اختصاص دارد. هر یک از ستادهای توسعه فناوری همچون ستاد توسعه نانو، زیست فناوری، علوم شناختی، زیست فناوری، سلول بنیادی، فتونیک و لیزر، حمل‌ونقل پیشرفته ردیف بودجه مشخصی ذیل معاونت علمی دارند که در جدول زیر آمده است. این بودجه در ذیل برنامه‌های متعددی برآورد شده است که جزییات آن در جدول زیر مشخص است:

جزییات بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

دستگاه‌های تابعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو ۲,۳۵۰,۶۲۱
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ۳,۵۲۴,۷۹۶
بنیاد ملی نخبگان ۲,۲۲۱,۱۲۹
پارک فناوری پردیس ۱,۳۷۹,۹۹۰
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ۱۲,۱۵۷,۱۷۶
معاونت علمی/کارگروه توسعه زیرساخت و خدمات دیجیتال ۳,۱۰۰,۰۰۰
ستاد توسعه علوم شناختی ۵۰۸,۷۸۴
ستاد توسعه زیست فناوری ۲,۳۰۰,۲۷۰
معاونت علمی/ستادهای توسعه فناوریهای نوین ۶,۵۴۶,۷۵۳
سلول بنیادی ۶۱۰,۶۸۴
فناوری‌های فتونیک و لیزر ۷۸,۳۱۸
ستاد حمل‌ونقل پیشرفته ۲,۱۷۸,۰۰۰

امسال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جدولی با عنوان جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۱ درج شده است که در آن بودجه‌ای به معاونت علمی و فناوری برای مطالعات و اکتشاف آب‌های ژرف با اولویت زابل با اعتبار دو هزار میلیارد ریال و کمک به افزایش سرمایه صندوق نواوری و شکوفایی ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال اختصاص پیدا کرده است.

جزییات اعتبارات ردیف‌های متفرقه ۱۴۰۲ در جدول ۹

بخش مورد نظر مبلغ

(مبالغ به میلیون ریال)

معاونت علمی/مطالعات و اکتشاف آب‌های ژرف با اولویت زابل ۲ هزار میلیارد ریال
معاونت علمی/کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال

مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بودجه مصوب ۱۴۰۱

آن طور که در مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ مشاهده می‌شود، مبلغ اختصاص داده به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری افزایش یافته است. سال گذشته ۲۹٫۰۸۴٫۱۱۲ میلیون ریال به‌عنوان بودجه مصوب به صورت قانون درآمد و امسال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان ۳۶,۹۵۶,۵۲۱ بودجه به معاونت علمی و دستگاه‌های تابعه آن اختصاص یافته است. همچنین از جمله تغییراتی که می‌توان دید اضافه شدن بخش میکرو است که با ستاد توسعه فناوری نانوی معاونت علمی بودجه‌ای مشترک دارد. در جدول زیر مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با مصوب سال گذشته مشخص شده است.

مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بودجه مصوب ۱۴۰۱

عنوان دستگاه لایحه بودجه ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

بودجه مصوب ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ۲,۳۵۰,۶۲۱ ۱٫۷۵۳٫۹۲۱
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ۳,۵۲۴,۷۹۶ ۲۵۴٫۱۵۴
بنیاد ملی نخبگان ۲,۲۲۱,۱۲۹ ۱٫۶۵۲٫۴۸۰
پارک فناوری پردیس ۱,۳۷۹,۹۹۰ ۱٫۳۳۵۳٫۶۵۰
معاونت علمی و فناوری ۱۲,۱۵۷,۱۷۶ ۱۰٫۰۱٫۴۰۵
معاونت علمی/کارگروه توسعه زیرساخت و خدمات دیجیتال ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲٫۹۷۰٫۰۰۰
ستاد توسعه علوم شناختی ۵۰۸,۷۸۴ ۵۰۸٫۷۰۲
فناوریهای فتونیک و لیزر ۷۸,۳۱۸ ۷۸٫۳۱۸
معاونت علمی/ستادهای توسعه فناوریهای نوین ۶,۵۴۶,۷۵۳ ۵٫۴۴۵٫۰۰۰
ستاد توسعه فناوری سلول بنیادی ۶۱۰,۶۸۴ ۶۱۰٫۶۸۴
ستاد توسعه حمل‌ونقل پیشرفته ۲,۱۷۸,۰۰۰ ۲٫۱۷۸٫۰۰۰
ستاد توسعه زیست فناوری ۲,۳۰۰,۲۷۰ ۲٫۲۹۶٫۸۰۰
جمع کل بودجه معاونت علمی و دستگاه‌های تابعه ۳۶,۹۵۶,۵۲۱ ۲۹٫۰۸۴٫۱۱۲

وضعیت بودجه ۱۴۰۲ برای دانش‌بنیان‌ها چگونه است؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه علم و فناوری نشان می‌دهد در این حوزه بودجه خاصی به منظور حمایت از دانش‌بنیان‌‌ها اختصاص داده شده است. به گزارش مهر، در لایحه بودجه ۱۴۰۲، سهم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ۳۶,۹۵۶,۵۲۱ میلیون ریال تعیین شده است. این بودجه به ۱۲ بخش ویژه به منظور توسعه پژوهش‌های علمی و فناوری‌های جدید اختصاص دارد. هر یک از ستادهای توسعه فناوری همچون ستاد توسعه نانو، زیست فناوری، علوم شناختی، زیست فناوری، سلول بنیادی، فتونیک و لیزر، حمل‌ونقل پیشرفته ردیف بودجه مشخصی ذیل معاونت علمی دارند که در جدول زیر آمده است. این بودجه در ذیل برنامه‌های متعددی برآورد شده است که جزییات آن در جدول زیر مشخص است:

جزییات بودجه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲

دستگاه‌های تابعه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری جمع کل

(مبالغ به میلیون ریال)

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و میکرو ۲,۳۵۰,۶۲۱
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ۳,۵۲۴,۷۹۶
بنیاد ملی نخبگان ۲,۲۲۱,۱۲۹
پارک فناوری پردیس ۱,۳۷۹,۹۹۰
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ۱۲,۱۵۷,۱۷۶
معاونت علمی/کارگروه توسعه زیرساخت و خدمات دیجیتال ۳,۱۰۰,۰۰۰
ستاد توسعه علوم شناختی ۵۰۸,۷۸۴
ستاد توسعه زیست فناوری ۲,۳۰۰,۲۷۰
معاونت علمی/ستادهای توسعه فناوریهای نوین ۶,۵۴۶,۷۵۳
سلول بنیادی ۶۱۰,۶۸۴
فناوری‌های فتونیک و لیزر ۷۸,۳۱۸
ستاد حمل‌ونقل پیشرفته ۲,۱۷۸,۰۰۰

امسال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جدولی با عنوان جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۱ درج شده است که در آن بودجه‌ای به معاونت علمی و فناوری برای مطالعات و اکتشاف آب‌های ژرف با اولویت زابل با اعتبار دو هزار میلیارد ریال و کمک به افزایش سرمایه صندوق نواوری و شکوفایی ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال اختصاص پیدا کرده است.

جزییات اعتبارات ردیف‌های متفرقه ۱۴۰۲ در جدول ۹

بخش مورد نظر مبلغ

(مبالغ به میلیون ریال)

معاونت علمی/مطالعات و اکتشاف آب‌های ژرف با اولویت زابل ۲ هزار میلیارد ریال
معاونت علمی/کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال

مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بودجه مصوب ۱۴۰۱

آن طور که در مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ مشاهده می‌شود، مبلغ اختصاص داده به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری افزایش یافته است. سال گذشته ۲۹٫۰۸۴٫۱۱۲ میلیون ریال به‌عنوان بودجه مصوب به صورت قانون درآمد و امسال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ میزان ۳۶,۹۵۶,۵۲۱ بودجه به معاونت علمی و دستگاه‌های تابعه آن اختصاص یافته است. همچنین از جمله تغییراتی که می‌توان دید اضافه شدن بخش میکرو است که با ستاد توسعه فناوری نانوی معاونت علمی بودجه‌ای مشترک دارد. در جدول زیر مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با مصوب سال گذشته مشخص شده است.

مقایسه لایحه بودجه ۱۴۰۲ با بودجه مصوب ۱۴۰۱

عنوان دستگاه لایحه بودجه ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

بودجه مصوب ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ۲,۳۵۰,۶۲۱ ۱٫۷۵۳٫۹۲۱
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ۳,۵۲۴,۷۹۶ ۲۵۴٫۱۵۴
بنیاد ملی نخبگان ۲,۲۲۱,۱۲۹ ۱٫۶۵۲٫۴۸۰
پارک فناوری پردیس ۱,۳۷۹,۹۹۰ ۱٫۳۳۵۳٫۶۵۰
معاونت علمی و فناوری ۱۲,۱۵۷,۱۷۶ ۱۰٫۰۱٫۴۰۵
معاونت علمی/کارگروه توسعه زیرساخت و خدمات دیجیتال ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۲٫۹۷۰٫۰۰۰
ستاد توسعه علوم شناختی ۵۰۸,۷۸۴ ۵۰۸٫۷۰۲
فناوریهای فتونیک و لیزر ۷۸,۳۱۸ ۷۸٫۳۱۸
معاونت علمی/ستادهای توسعه فناوریهای نوین ۶,۵۴۶,۷۵۳ ۵٫۴۴۵٫۰۰۰
ستاد توسعه فناوری سلول بنیادی ۶۱۰,۶۸۴ ۶۱۰٫۶۸۴
ستاد توسعه حمل‌ونقل پیشرفته ۲,۱۷۸,۰۰۰ ۲٫۱۷۸٫۰۰۰
ستاد توسعه زیست فناوری ۲,۳۰۰,۲۷۰ ۲٫۲۹۶٫۸۰۰
جمع کل بودجه معاونت علمی و دستگاه‌های تابعه ۳۶,۹۵۶,۵۲۱ ۲۹٫۰۸۴٫۱۱۲