۳۷۱۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران – عملیات بهره‌برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات

فراخوان تجدید مناقصه‌عمومي یک مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی ‌شماره ۳۰-۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۴ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه […]

فراخوان تجدید مناقصه‌عمومي یک مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی

‌شماره ۳۰-۱۴۰۱

شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۴ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

۱- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران.

۲-موضوع مناقصه: عملیات بهره‌برداری و راهبری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه، انشعابات، خطوط انتقال و سایر کارهای اجرایی آب در ناحیه خانی‌آباد.

۳- مهلت خريد و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه براي دريافت و خرید اسناد اين مناقصه، حداکثر تا ساعت ۱۶:۱۵ مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب جاري ۸۱۸۴۰۲۵۸۶۶۰۰۱ بانك سامان شعبه شهرري واريز تا بتوانند اسناد را به‌صورت الکترونیکی دریافت نمایند.

۴-مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ ۱۰۱٫۱۸۰٫۹۲۹٫۳۸۱ ریال (یکصد و یک میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون و نهصد و بیست و نه هزار و سیصد و هشتاد و یک ریال) و از محل اعتبارات جاری.

۵-مدت اجرای کار: ۱۲ ماه شمسی

۶- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

۶-۱-اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه را دارند.

۶-۲-پیمانکار حداقل ۲ سال سابقه کار مشابه (موضوع مناقصه) داشته باشد.

۶-۳-دارای گواهینامه احراز صلاحیت رتبه ۵ در رشته آب یا تأسیسات از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشد.

۶-۴- دارای گواهینامه احراز شرایط انجام امور بهره‌برداری در حداقل یکی از ۴ رسته چاه و منابع تأمین، خطوط انتقال، ایستگاه پمپاژ و مخازن، شبکه توزیع و انشعابات از شرکت مهندسی آبفای کشور باشد.

۶-۵-داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد.

۷-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به میزان ۳٫۲۱۱٫۸۰۹٫۲۹۴ ریال (سه میلیارد و دویست و یازده میلیون و هشتصد و نه هزار و دویست و نود و چهار ریال) می‌باشد که شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند به‌صورت واریز نقدی به‌حساب جاری شماره ۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰۰ و شماره شبا ۰۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰۰IR نزد بانک ملی شعبه بلوار شهرری یا ضمانتنامه بانکی و یا چک‌بانکی تضمینی به‌نام شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران تهیه و تضمین مذکور علاوه بر بارگذاری در بخش تعیین‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، به‌صورت اصل در پاکت الف درج گردیده و لاک و مهرشده تا آخرین‌مهلت ارائه پیشنهادات به قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران تحویل گردد.

۸مهلت و محل تحویل پیشنهادها: پیشنهاد‌دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا ساعت ۱۶:۱۵ روز یکشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه و بارگذاری (به‌صورت الکترونیکی) و همچنین پاکت الف را به‌صورت فیزیک تحویل دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران نمایند.

۹-تاریخ گشایش پاکت‌های ارزیابی‌کیفی: ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱

۱۰-محل و زمان گشايش پاکت‌های (الف، ب، ج): دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱

۱۱-هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

۱۲نشاني سايت‌ها: -سایت ستاد الکترونیکی دولت: setadiran.ir.www-سايت ملي مناقصات: http://iets.mporg.ir – سايت آب و فاضلاب مهندسي كشور www.nww.ir– سايت آب و فاضلاب منطقه ۶ t6ww.tpww.ir.www

-اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش “ثبت‌نام/پروفایل تأمین‌کننده/مناقصه‌گر” موجود است. مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

 

 

دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران