۳۷۱۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران – واگذاری کارهای مربوط به ارائه خدمات

فراخوان مناقصه‌عمومي یک مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی ‌شماره ۳۳-۱۴۰۱ شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۰ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات […]

فراخوان مناقصه‌عمومي یک مرحله‌اي با ارزیابی‌کیفی

‌شماره ۳۳-۱۴۰۱

شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۷۰ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

۱- نام دستگاه مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران.

۲-موضوع مناقصه: عبارت است از واگذاری کارهای مربوط به: ارائه خدمات مربوط به نظافت و بهداشت عرصه و اعیان‌های اداری و پشتیبانی شامل اطاق‌ها، راهروها، نماها و محوطه‌ها، سرویس‌دهی آبدارخانه و نگهداری فضای سبز در ساختمان‌های متعلق به شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران

۳- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه براي دريافت و خرید اسناد اين مناقصه، حداکثر تا ساعت ۱۶:۱۵ مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌حساب جاري ۸۱۸۴۰۲۵۸۶۶۰۰۱ بانك سامان شعبه شهرري واريز تا بتوانند اسناد را به‌صورت الکترونیکی دریافت نمایند.

۴-مبلغ برآورد اولیه مناقصه و محل اعتبار: به مبلغ ۲۶۲٫۶۱۵٫۱۴۹٫۰۷۹ ریال و از محل اعتبارات جاری.

۵-مدت اجرای کار: ۱۲ ماه شمسی

۶- شرایط اختصاصی شرکت در مناقصه:

۶-۱-اشخاص حقوقی حق شرکت در مناقصه رادارند.

۶-۲-ارائه گواهینامه شمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل از وزارت تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی.

۶-۳-مرتبط بودن اساسنامه شرکت‌کننده با موضوع مناقصه.

۶-۴-داشتن گواهینامه صلاحیت ایمنی دارای اعتبار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد.

۷-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به میزان ۴٫۸۲۶٫۱۵۱٫۴۹۱ ریال می‌باشد که شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند به‌صورت واریز نقدی به‌حساب جاری شماره ۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰۰ و شماره شبا ۰۹۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰۰IR نزد بانک ملی شعبه بلوار شهرری یا ضمانتنامه بانکی و یا چک‌بانکی تضمینی به‌نام شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران تهیه و تضمین مذکور علاوه بر بارگذاری در بخش تعیین‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، به‌صورت اصل در پاکت الف درج گردیده و لاک و مهرشده تا آخرین‌مهلت ارائه پیشنهادات به قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش تهران تحویل گردد.

۸مهلت و محل تحویل پیشنهادها: پیشنهاد‌دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا ساعت ۱۶:۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارائه و بارگذاری (به‌صورت الکترونیکی) نمایند.

۹-تاریخ گشایش پاکت‌های ارزیابی‌کیفی: ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱

۱۰-محل و زمان گشايش پاکت‌های (الف، ب، ج): دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱

۱۱-هزینه درج آگهی به عهده دستگاه مناقصه‌گزار می‌باشد.

۱۲نشاني سايت‌ها: -سایت ستاد الکترونیکی دولت: setadiran.ir.www-سايت ملي مناقصات: http://iets.mporg.ir – سايت آب و فاضلاب مهندسي كشور www.nww.ir– سايت آب و فاضلاب منطقه ۶ t6ww.tpww.ir.www

-اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت‌نام/پروفایل تأمین‌کننده/مناقصه‌گر” موجود است. مرکز تماس: ۴۱۹۳۴-۰۲۱

 

 

دفتر قراردادها و امور بازرگانی شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ شهر تهران