۳۷۱۹ مزایده – شرکت مدیریت تولید برق نکا – فروش ۶ دستگاه خودرو مازاد

  آگهی مزایده‌عمومی شماره ۱۹/۱۴۰۱ شرکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد ۶ دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند اسناد مزایده را از روز یکشنبه مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ لغایت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مزایده با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به […]

 

آگهی مزایده‌عمومی شماره ۱۹/۱۴۰۱

  • شرکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد ۶ دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند.

متقاضیان می‌توانند اسناد مزایده را از روز یکشنبه مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ لغایت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مزایده با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR با شماره ۱۰۰۱۰۹۳۷۹۱۰۰۰۰۰۴ اقدام نموده و پس از بازدید و تکمیل اسناد پاکت پیشنهادی را حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ ضمن بارگذاری هر سه پاکت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) فقط پاکت الف را به‌صورت فیزیکی به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند.

 پیشنهادات واصله رأس ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ با توجه به شرایط مزایده باز و قرائت خواهد شد. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد فاقد امضا مشروط، مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می‌باشد.

 ۲- سپرده شرکت در مزایده: مبلغ سپرده شرکت در مزایده ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است که بایستی به یکی از

صورت‌های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده در پاکت الف به دستگاه مزایده گذار تسلیم گردد

 ۱-۲- رسید بانکی واریز وجه مزبور به‌حساب سیبا ۰۱۰۵۶۹۲۷۱۶۰۰۸ این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا

۲-۲- ضمانتنامه بانکی به نفع شرکت مدیریت تولید برق نکا با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۷۸۷ برابر بافرم پیوست که

می‌بایست دارای ۳ ماه اعتبار باشد.

۳-توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰ مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد

۴-به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می‌شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد مزایده مندرج است.

جهت مشاهده آگهی و خلاصه اسناد به سایت‌های www.npgm.ir, www.tender.tpph.ir و پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۰۹۱۱۲۴۷۳۴۹۴ آقای اصغری و ۰۹۱۱۱۵۲۶۲۰۴ آقای اسد پور تماس حاصل فرمایید.

اداره روابط‌عمومی