۳۷۱۹ مناقصه – شركت سهامي برق منطقه اي تهران – تأمین تجهیزات و عملیات خروجی‌های ۶۳ کیلوولت باغستان

شركت سهامي برق منطقه اي تهران وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شماره ۲۲۰۱۴/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها ۲-شرح تجدید […]

شركت سهامي برق منطقه اي تهران

وزارت نيرو

شركت برق منطقه‌اي تهران

آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شماره ۲۲۰۱۴/۱۴۰۱

۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

۲-شرح تجدید مناقصه: مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای بدون ارزیابی‌کیفی به شرح زير:‌

شماره مناقصه شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع مناقصه مبلغ برآورد (ريال) ميزان تضمين (سپرده) شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال) زمان گشايش پيشنهادات
۲۲۰۱۴/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۲۷ تأمین تجهیزات و عملیات خروجی‌های ۶۳ کیلوولت باغستان ۵۲٫۱۰۷٫۲۸۸٫۶۴۰ ۲٫۶۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰  روز یکشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان می‌توانند از مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ لغايت ۰۸/۱۱/۱۴۰۱، به سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال برای مناقصه از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ (شماره شبا ۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ IR) به‌نام شركت برق منطقه‌ای تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-۸۲-۲۲۱۵۰۰-۷۴-۰۵۰۹-۶۴-۳ جهت خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴- مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه می‌باشد.

۵- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به‌صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ (شماره شبا ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ IR و شماره شناسه ۹۶۲۲۲۱۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱) تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

۶- نام و نشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني مندرج دربند يك.

۷- زمان و محل تحويل پيشنهادات:

پیشنهاددهندگان می‌باید ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ نسبت به ارسال اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق شرايط درج‌شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهرشده تا پایان وقت اداری همان روز (چهارشنبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱)

به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج دربند يك (طبقه دوم) تحويل و رسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصات از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت می‌پذیرد.

۸- گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه‌شده در سامانه براي مناقصات فوق مطابق جدول بالا در سالن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌ای تهران گشايش خواهد يافت.

۹- ساير شرايط:

  • دارا بودن گواهي صلاحيت پايه ۵ از سازمان برنامه‌وبودجه كشور در رشته نیرو
  • ارائه گواهينامه تائید صلاحيت ايمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي است
  • ارائه حداقل ۲ سابقه اجرائی مشابه در خطوط ۶۳ کیلوولت (قرارداد PC شامل تأمین برج و عملیات اجرایی با مبلغ کل حداقل ۷۰ درصد مبلغ این مناقصه) و ارائه رضایت‌نامه از کارفرمایان قبلی)

-تذكر مهم: مناقصه‌گرانی كه در پنج سال گذشته با شركت برق منطقه‌ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشند و قرارداد آن‌ها پایان‌یافته باشد، ارائه يك فقره رضایت‌نامه انجام كار از آخرين قرارداد مرتبط الزامي می‌باشد، در صورت عدم ارائه رضایت‌نامه مذكور پيشنهاد آن مناقصه گر مردود اعلام می‌گردد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌های دفتر ثبت‌نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند

 

سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir
پايگاه ملي اطلاع‌رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir
پايگاه اطلاع‌رسانی مناقصات شركت توانير http://tender.tavanir.org.ir
پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران www.trec.co.ir

 

 

 

روابط‌عمومی برق تهران