۳۷۱۹ مناقصه – شرکت مخابرات ایران منطقه اردبیل – اصلاحیه

اصلاحیه مناقصه عمومی به اطلاع متقاضیان و شرکت‌کنندگان مناقصه ۲۹/۱۴۰۱ شرکت مخابرات ایران منطقه اردبیل (منتشرشده در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱) می‌رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه تا روز پنج‌شنبه مورخ ۰۶/۱۱/۱۴۰۱ تمدید گردیده است. ضمناً پاکت‌های واصله رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ در اتاق کمسیون معاملات منطقه گشایش خواهند شد. شرکت مخابرات ایران منطقه […]

اصلاحیه مناقصه عمومی

به اطلاع متقاضیان و شرکت‌کنندگان مناقصه ۲۹/۱۴۰۱ شرکت مخابرات ایران منطقه اردبیل (منتشرشده در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۱) می‌رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه تا روز پنج‌شنبه مورخ ۰۶/۱۱/۱۴۰۱ تمدید گردیده است. ضمناً پاکت‌های واصله رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ در اتاق کمسیون معاملات منطقه گشایش خواهند شد.

شرکت مخابرات ایران منطقه اردبیل