روزنامه مناقصه مزایده ۳۷۱۹ (۰۱٫۱۱٫۰۲)

👇🏻👇🏻 ۰۰۳۷۱۹

👇🏻👇🏻

۰۰۳۷۱۹