۳۷۲۰ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – انجام عملیات تعمیر الکتروموتور

آگهی مناقصه‌عمومی‌ انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت انجام عملیات تعمیر الکتروموتور ۲۰۳۰ KW-6KV به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت انجام عملیات تعمیر الکتروموتور ۲۰۳۰ KW-6KV به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از اشخاص حقوقی محترم […]

آگهی مناقصه‌عمومی‌ انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت انجام عملیات تعمیر الکتروموتور ۲۰۳۰ KW-6KV به شرح مندرج در اسناد مناقصه

گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت انجام عملیات تعمیر الکتروموتور ۲۰۳۰ KW-6KV به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اقدام نماید.

لذا از اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و امکانات لازم می‌باشند تقاضا می‌شود جهت دریافت اسناد، فرم شرایط شرکت در مناقصه در ساعات اداری به دفتر کرمان و یا تهران مراجعه و قیمت پیشنهادی خود را ظرف مدت ۱۰ (ده) روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکات دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.

آدرس کارخانه: کرمان، کیلومتر ۱۷ جاده تهران، تلفن: ۳۱۳۴۱۵۰۴-۰۳۴

آدرس دفتر تهران: بلوار آفریقا، کوچه فرزان شرقی، تلفن: ۸۸۷۷۴۷۲۶-۰۲۱