۳۷۲۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران – برون‌سپاری انجام خدمات وظايف نگهباني

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ح ۲۹/ ۱۴۰۱/ م ۲ شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها […]

 

آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ح ۲۹/ ۱۴۰۱/ م ۲

شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران و گشايش پاکت‌ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت‌نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

۱_ موضوع مناقصه: برون‌سپاری انجام خدمات وظايف نگهباني و حفاظت فيزيكي از كليه ساختمان‌های اداري، تأسیسات و تجهيزات (با تأمین ۷ نفر) در شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

۲ _ نام دستگاه مناقصه‌گزار: شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران.

۳_ برآورد اولیه مناقصه و مدت اجراي كار: ۱۹٫۶۷۶٫۲۵۸٫۹۴۳ ريال ۱۲ ماه از مورخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲

۴_ محل تأمین اعتبار: درآمدهاي غير عمراني.

۵_شرايط اختصاصي شركت در مناقصهدر اساسنامه مناقصه‌گران موضوع فعاليت می‌بایست با موضوع مناقصه مرتبط باشد- داشتن حداقل ۳ سال سابقه اجرائي و انجام ۲ كار مشابه و حسن سابقه در انجام فعالیت‌های مشابه با موضوع مناقصه (ارائه حداقل ۲ رضایت‌نامه كتبي بابت انجام دو مورد كار مشابه (تأمين نيروي انساني) از سوي كارفرمايان قبلي الزامي می‌باشد)- داشتن گواهی‌نامه معتبر صلاحيت ايمني پيمانكاري – گواهی‌نامه صلاحيت كار -تأییدیه دفتر حراست وزارت نيرو

۶_ مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان شركت در مناقصه می‌توانند از تاريخ درج آگهي با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (www.setadiran.ir) حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ ۰۹/ ۱۱/ ۱۴۰۱ اسناد را به‌صورت الكترونيكي از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) دريافت نمايند.

۷_ مبلغ سپرده شركت در مناقصه: به میزان  ۷۹۰٫۲۸۷٫۷۶۸ ريال می‌باشد كه شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌توانند به‌صورت فيش واريز نقدي به‌حساب جاري ۳ – ۹۸۵۳۵-۸-۱۰۲ و به شماره شبا ۴۹۰۷۰۰۰۰۱۰۰۰۲۲۲۸۹۸۵۳۵۰۰۳ IR بانك رسالت شعبه شريعتي يا ضمانتنامه بانكي به‌نام شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران و يا مطالبات قطعي شده تائید شده نزد مناقصه‌گزار تهيه و در بخش تعیین‌شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت بارگذاري نمايند.

(به پیشنهادهایی كه فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد).

۸_ مهلت و محل تحويل پيشنهاد: شرکت‌کنندگان می‌بایست پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ ۲۴/ ۱۱/ ۱۴۰۱ در سامانه تداركات الكترونيكي دولت (www.setadiran.ir) بارگذاري نمايند. پاكت الف (سپرده) می‌بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شركت همزمان به‌صورت فيزيكي تحويل دبيرخانه شركت واقع در تهران، خيابان کریم‌خان زند، خيابان شهيد عضدي (آبان) شمالي گردد.

۹_ زمان و محل برگزاري جلسه گشايش پاكات ارزیابی‌کیفی: ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز  سه‌شنبه مورخ  ۲۵/ ۱۱/ ۱۴۰۱ در محل دفتر دبير كميته ارزيابي شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران. (تاريخ و زمان گشایش ساير پاكات متعاقباً به مناقصه‌گران واجدشرایط اعلام خواهد شد كه حضور يك نفر نماينده با معرفی‌نامه معتبر بلامانع می‌باشد)

۱۰ – زمان اعتبار پيشنهاد قيمت مناقصه‌گران: از تاريخ تحويل پيشنهاد به مدت ۳ ماه می‌باشد.

۱۱- به پيشنهادهاي فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در اين آگهي واصل شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۱۲- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.

۱۳- كميسيون در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است

– نشاني سايت ملي مناقصات: http:// iets.mporg.ir

_ نشاني سايت شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران: tpww.co.ir ww. http:// t2

_ نشاني سايت شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور: http://www.nww.ir

نشاني سايت ستاد ايران: http://www.setadiran.ir

-اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام در سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت‌نام / پروفايل تأمین‌کننده / مناقصه گر موجود است. مركز تماس:۴۱۹۳۴-۰۲۱

 

شركت آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران