۳۷۲۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان تهران – خرید یک دستگاه کروماتوگراف

فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی‌کیفی (یکپارچه) دومرحله‌ای شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی دو‌مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی (یکپارچه) خرید یک دستگاه کروماتوگراف مایع طیف‌سنج جرمی (LC-MS) به همراه متعلقات مربوطه به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۰۷۰۰۰۰۰۱۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل […]

فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی‌کیفی (یکپارچه) دومرحله‌ای

شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی دو‌مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی (یکپارچه) خرید یک دستگاه کروماتوگراف مایع طیف‌سنج جرمی (LC-MS) به همراه متعلقات مربوطه به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۰۷۰۰۰۰۰۱۵ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‌صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۱

پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱

پایان مهلت ارسال پاکت‌های پیشنهاد به سامانه: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱

تاریخ ارجاع پاکت‌های ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران به کمیته فنی بازرگانی از طریق سامانه: مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱

زمان گشایش پاکات الف و ب (جلسه اول) و پاکت ج قیمت (جلسه دوم) در محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران (به نشانی تهران، خ فاطمی، خ حجاب، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ضلع شرقی محوطه) جهت اطلاع و حضور مناقصه‌گران متعاقباً اعلام خواهد شد.

محل اعتبار: اعتبارات جاری

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد ریال) به یکی از انواع ضمانتنامه بانکی/ ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات تضمین، رسید پرداخت به‌حساب جاری شماره ۱۳۹۴۲۴۲۵۹۱۶۴ نزد بانک سینا شعبه دکتر فاطمی، چک‌بانکی تضمینی و مطالبات قطعی تائید و بلوکه‌شده نزد شرکت آب و فاضلاب استان تهران به شرح مندرج در اوراق شرایط مناقصه

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر ۸۸۳۹۲۶۷۸ می‌باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: ۱۴۵۶

سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.