۱۸۱۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان – تاسیسات آبرسانی

آگهی مناقصه عمومی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مراقبت و اپراتوری از تاسیسات آبرسانی شهر زاهدان به تعداد ۳۶ نفر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط واگذار نماید. ۱-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و […]

آگهی مناقصه عمومی

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی مراقبت و اپراتوری از تاسیسات آبرسانی شهر زاهدان به تعداد ۳۶ نفر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای خدماتی واجد شرایط واگذار نماید.

۱-کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

۲- موضوع مناقصه: مراقبت و اپراتوری از تاسیسات آبرسانی شهر زاهدان به تعداد ۳۶ نفر

۳- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:‌ ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (سیصد و پنجاه میلیون) ریال

۴- مدت زمان انجام کار: یکسال

۵- رتبه و رشته پیمانکار: شرکت‌های خدماتی مورد تایید اداره کار که تواماً مجوز فعالیت در امور تعمیر و نگهداری کد (۴) و امور تاسیسات (کد ۷) را دارا باشند.

۶- نشانی دریافت اسناد مناقصه:‌

زاهدان- بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، اداره قراردادها، تلفن: ۳۳۴۴۵۲۱۳- ۰۵۴

۷- محل تحویل پیشنهادات: زاهدان- بلوار شهید قلنبر، شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، دبیرخانه، تلفن:‌ ۳۳۴۱۴۱۰۰- ۰۵۴ (۲۰ خط)

لذا پیمانکاران واجد شرایط می‌توانند ۴ روز پس از چاپ نوبت اول آگهی با مراجعه به آدرس فوق، اسناد مناقصه را پس از واریز مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال به ازای هر مناقصه به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب جاری به شماره ۱/۳۷۷۷۸۵۵/۳۴۴ نزد بانک رسالت شعبه مرکزی زاهدان بنام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، با ارائه اصل رسید واریز وجه خریداری نمایند. اسناد مناقصه فقط به نماینده مناقصه‌گر با ارائه معرفی‌نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید موضوع مناقصه تحویل خواهد شد.

«به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد» آدرس وب سایت کارفرما www.abfasb.ir

 اداره قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان