۳۷۲۱ مناقصه – شرکت برق منطقه‌ای تهران – خرید هادی شبکه زمین مسی

وزارت نیرو شرکت برق منطقه‌ای تهران آگهي تجدید مناقصات عمومي يك مرحله‌ای به شماره‌های ۱۱۰۲۲/۱۴۰۱ و ۱۲۰۳۰/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ و كد پستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه […]

وزارت نیرو

شرکت برق منطقه‌ای تهران

آگهي تجدید مناقصات عمومي يك مرحله‌ای به شماره‌های ۱۱۰۲۲/۱۴۰۱ و ۱۲۰۳۰/۱۴۰۱

۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ و كد پستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

۲-شرح مناقصات: مناقصات عمومی يك مرحله‌ای بدون ارزیابی‌کیفی به شرح زير:‌

شماره مناقصه شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع مناقصه مبلغ برآورد (ريال) ميزان تضمين (سپرده) شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال) زمان گشايش پيشنهادات
۱۱۰۲۲/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۳۲ خرید هادی شبکه زمین مسی با سطح مقطع مختلف به همراه حمل و باربری ۱۴۶٫۸۰۸٫۱۴۹٫۱۱۰ ۷٫۳۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰
۱۲۰۳۰/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۳۳ تصفیه شیمیایی روغن ۷ دستگاه ترانسفورماتور انتقال و فوق توزیع ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰
 

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان می‌توانند از مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ لغايت ۰۹/۱۱/۱۴۰۱، به سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ (شماره شبا ۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ IR) به‌نام شركت برق منطقه‌ای تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-۸۲-۲۲۱۵۰۰-۷۴-۰۵۰۹-۶۴-۳ جهت خريد اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.

۴-مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه می‌باشد.

۵-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به‌صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ (شماره شبا ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ IR و شماره شناسه ۹۶۲۲۲۱۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱) تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

۶-نام ونشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني مندرج دربند يك

۷-زمان و محل تحويل پيشنهادات:

پیشنهاددهندگان می‌باید ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱، نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج‌شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهرشده تا ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱، به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج دربند يك (طبقه دوم) تحويل و رسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت می‌پذیرد.

۸-گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه شده در سامانه مطابق جدول بالا در سالن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌ای تهران گشايش خواهد يافت.

۹- ساير شرايط:

مناقصه شماره ۱۱۰۲۲/۱۴۰۱

  • تائيديه تأمین‌کنندگان تائید صلاحيت شده شركت توانير در زمینه توليد هادی شبکه زمین مسی و يا ارائه تايپ تست معتبر از مراكز مجاز
  • ارائه پروانه توليد از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا نامه نمایندگی معتبر از تولیدکنندگان داخلی
  • ارائه دو مورد فروش هادی شبکه زمین مسی به همراه رضایت‌نامه از كارفرمايان.

مناقصه شماره ۱۲۰۳۰/۱۴۰۱

  • آخرين پايه اخذشده از سازمان برنامه‌وبودجه كشور در رشته نیرو. پايه ۵
  • ارائه گواهينامه معتبر تائید صلاحيت ايمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.
  • ارائه سوابق به همراه حسن انجام کار درزمینهٔ تصفیه شیمیایی سه دستگاه ترانسفورماتور انتقال از شرکت‌های برق منطقه‌ای
  • ارائه سابقه تصفیه شیمیایی روغن ترانس‌های انتقال به‌صورت ON-LINE

تذکر مهم برای تمامی مناقصات: مناقصه‌گرانی که در ۵ سال گذشته با شرکت برق منطقه‌ای تهران قرارداد مرتبط با موضوع مناقصه داشته باشند و قرارداد آن‌ها پایان‌یافته باشد، ارائه یک فقره رضایت‌نامه انجام کار از آخرین قرارداد مرتبط الزامی می‌باشد، در صورت عدم ارائه رضایت‌نامه مذکور پیشنهاد مناقصه گر مردود اعلام خواهد شد.

لازم به ذكر است سوابق قراردادي آن مناقصه گر در روز افتتاح پاكات تحويل كميسيون مناقصه می‌گردد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌های دفتر ثبت‌نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

 

سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir
پايگاه ملي اطلاع‌رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir
پايگاه اطلاع‌رسانی مناقصات شركت توانير http://tender.tavanir.org.ir
پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران www.trec.co.ir

 

روابط‌عمومی شركت برق منطقه‌ای تهران