۳۷۲۱ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – توسعه فيدر ۲۰ كيلوولت

آگهي تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شماره (۲۳۰۰۹/۱۴۰۱) ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها ۲-شرح مناقصات: تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای بدون ارزیابی‌کیفی به شرح زير:‌ شماره مناقصه شماره […]

آگهي تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شماره (۲۳۰۰۹/۱۴۰۱)

۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها

۲-شرح مناقصات: تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای بدون ارزیابی‌کیفی به شرح زير:‌

شماره مناقصه شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت موضوع مناقصه مبلغ برآورد (ريال) ميزان تضمين (سپرده) شركت در فرآيند ارجاع كار (ريال) زمان گشايش پيشنهادات
۲۳۰۰۹/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۳۴ پروژه توسعه فيدر ۲۰ كيلوولت در پست‌های ۲۰/۶۳ كيلوولت ياخچي‌آباد و مهرشهر كرج ۶۲٫۰۰۳٫۲۱۴٫۵۶۹ ۳٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ روز سه‌شنبه

مورخ

۲۵/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۰۰

۳- زمان، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد: متقاضيان می‌توانند از مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ لغايت ۱۰/۱۱/۱۴۰۱، به سامانه تدارکات الكترونيكي دولت به آدرس setadiran.ir www. مراجعه و با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال برای هر يك از مناقصات از طريق درگاه پرداخت اينترنتي به شماره‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ (شماره شبا ۸۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵ IR) به‌نام شركت برق منطقه‌ای تهران نزد اداره كل خزانه بانك مركزي به شماره شناسه واريزي ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳-۸۲-۲۲۱۵۰۰-۷۴-۰۵۰۹-۶۴-۳ جهت خريد اسناد مناقصات فوق اقدام نمايند.

۴- مدت اعتبار پيشنهادات: اعتبار پيشنهادات از زمان افتتاح پاكات شش ماه می‌باشد.

۵- نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:

مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار به‌صورت ضمانتنامه بانكي معتبر يا واريز نقدي به‌حساب ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ (شماره شبا ۷۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲ IR و شماره شناسه ۹۶۲۲۲۱۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱) تمركز سپرده‌هاي برق تهران نزد خزانه مي‌باشد.

۶- نام و نشاني دستگاه نظارت: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني مندرج دربند يك.

۷- زمان و محل تحويل پيشنهادات:

مناقصات شماره‌های (۲۳۰۰۹/۱۴۰۱): پیشنهاددهندگان می‌باید ضمن بارگذاري تصوير كليه مدارك پاكات (الف، ب، ج) در سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا ساعت ۱۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱، نسبت به ارسال اصل ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار مطابق شرايط درج‌شده در اسناد مناقصه، در پاكت لاك و مهرشده تا پایان وقت اداری همان روز (دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱) به دبيرخانه حراست به نشاني مندرج دربند يك (طبقه دوم) تحويل و رسيد دريافت دارند. تمامي فرآيند برگزاري مناقصات از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت صورت می‌پذیرد.

۸- گشايش پيشنهادات: پيشنهادات ارائه‌شده در سامانه براي مناقصه فوق مطابق جدول بالا در سالن پژوهش ۳ واقع در طبقه سوم ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌ای تهران گشايش خواهد يافت.

۹- ساير شرايط:

مناقصه شماره ۲۳۰۰۹/۱۴۰۱:

  • دارا بودن گواهي صلاحيت (EPC) از سازمان برنامه‌وبودجه كشور در رشته نيرو يا دارا بودن حداقل رتبه ۵ از سازمان برنامه‌وبودجه كشور در رشته نيرو باسابقه كار مرتبط با موضوع مناقصه، به همراه مشاور همكار داراي حداقل رتبه ۲ در آن رشته
  • ارائه گواهينامه تائید صلاحيت ايمني بر اساس ضوابط و مقررات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي الزامي است.
  • ارائه دو فقره سوابق اجرایی شامل موافقت‌نامه قرارداد و حسن انجام کار به همراه رضایت‌نامه مرتبط با موضوع مناقصه از کارفرمایان قبلی الزامي می‌باشد.{كار مرتبط آن شامل: احداث يا توسعه پست‌های ۶۳ كيلوولت و يا ولتاژ بالاتر يا اجراي پروژه‌های توسعه بي ترانسفورماتور يا فيدر خط ۶۳ كيلوولت يا ولتاژ بالاتر يا فيدر ۲۰ كيلوولت (افزايش فيدرهاي ۲۰ كيلوولت در پست‌های فوق توزيع)}

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌های دفتر ثبت‌نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند

 

سامانه تداركات الكترونيكي دولت www.setadiran.ir
پايگاه ملي اطلاع‌رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir
پايگاه اطلاع‌رسانی مناقصات شركت توانير http://tender.tavanir.org.ir
پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات شركت برق منطقه‌اي تهران www.trec.co.ir

 

روابط‌عمومی شركت برق منطقه‌ای تهران