۳۷۲۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – احداث ۴ باب مدرسه

آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۲-۱۱ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد نسبت به احداث ۴ باب مدرسه با مشخصات جدول ذیل، بر اساس بخش‌نامه سرجمع (به‌صورت مقطوع) در قبال ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد تهاتر اراضی در […]

آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی)

شماره ۲-۱۱

شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد نسبت به احداث ۴ باب مدرسه با مشخصات جدول ذیل، بر اساس بخش‌نامه سرجمع (به‌صورت مقطوع) در قبال ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد تهاتر اراضی در شهر جدید پرند و به شماره‌های سیستمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی به پيمانكاران واجدشرایط كه داراي حداقل رتبه موردنظر و ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره ۴۰۴۲۴۵/۹۹ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ و بخش‌نامه ۱۹۴۰۹۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰ از سازمان برنامه‌وبودجه كشور می‌باشند، واگذار نماید:

شماره سیستمی عنوان پروژه فاز متراژ (مترمربع) تعداد کلاس مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي ۱۴۰۱ (ريال) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) رتبه شرکت
۲۰۰۱۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۴۷ مدرسه شماره ۵ جنوب فاز ۶ (کیسون) ۴۲/۱۳۱۷ ۱۵ ۱۴۳٫۰۶۴٫۸۰۵٫۲۸۱ ۷٫۱۵۳٫۲۴۰٫۲۶۴ ۵ ابنیه
۲۰۰۱۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۴۸ مدرسه شماره ۷ ۳۹/۳۲۲۶ ۲۱ ۲۵۲٫۹۷۸٫۰۵۲٫۹۴۹ ۱۱٫۰۵۹٫۵۶۱٫۰۵۹ ۴ ابنیه
۲۰۰۱۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۴۹ مدرسه شماره ۱۱ شمال فاز ۶ ۳۹/۳۱۲۸ ۲۱ ۲۵۴٫۹۹۲٫۸۵۶٫۱۸۸ ۱۱٫۰۹۹٫۸۵۷٫۱۲۴ ۴ ابنیه
۲۰۰۱۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۵۰ مدرسه شماره ۱۲ ۴۲/۱۳۱۷ ۱۴ ۱۶۴٫۳۱۱٫۱۵۸٫۰۹۲ ۸٫۲۱۵٫۵۵۷٫۹۰۵ ۵ ابنیه

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه­گران و گشایش پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي (با ارزیابی‌کیفی)

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ قیدشده در جدول فوق (در صورت شرکت در مناقصه بیش از یک مورد ضمانتنامه هرکدام بایستی جداگانه ارائه گردد) و حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ و همچنین اصلاحیه آن به شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ هيأت محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف ) چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد.

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز سه‌شنبه مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ تا روز دوشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت ۱۶:۰۰ ظهر روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده تا ساعت ۱۶:۰۰ ظهر روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می‌باشد. (در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف (تضمین)، پاکات ب و ج گشایش نمی­گردد)

ث) تاريخ گشایش پيشنهادها ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۰ صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن ۵۷۴۱۳۰۰۰-۰۲۱ با داخلی ۵۸۰ بابت اسناد و بابت مسائل فنی با آقای مهندس مرادی با شماره موبایل ۰۹۱۲۲۰۴۰۱۸۱ تماس حاصل نمایید.

توجه مهم: امضای الکترونیکی اسناد ارزیابی‌کیفی و پیشنهاد پاکت‌های (ب) و (ج) الزامی می‌باشد.

شرکت عمران شهر جدید پرند