۳۷۲۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – اجرای فاز اول آماده‌سازی معابر اصلی

آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۱-۱۱  شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد اجرای فاز اول آماده‌سازی معابر اصلی فاز ۷ شهر جدید پرند، در قبال ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند را حسب […]

آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی)

شماره ۱-۱۱

 شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران ـ ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد اجرای فاز اول آماده‌سازی معابر اصلی فاز ۷ شهر جدید پرند، در قبال ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد تهاتر اراضي در شهر جديد پرند را حسب مشخصات ذیل به پيمانكار واجدشرایط كه داراي حداقل رتبه ۴ راه و ترابری و ظرفيت آزاد، بر اساس بخش‌نامه شماره ۴۰۴۲۴۵/۹۹ مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ و بخش‌نامه ۱۹۴۰۹۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۸/۰۴/۱۴۰۰ از سازمان برنامه‌وبودجه كشور می‌باشند را با شماره سیستمی ۲۰۰۱۰۰۱۰۷۷۰۰۰۰۴۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، واگذار نماید:

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت ارزیابی‌کیفی و اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها اعلام به برنده و غیره از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذکر است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی در سامانه یادشده جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند.

جمع كل برآورد: ۳۵۵٫۱۷۰٫۵۶۵٫۴۰۶ ریال (بر اساس فهرست‌بهای راه و ترابری سال ۱۴۰۱)

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌اي (با ارزیابی‌کیفی)

نوع و تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي به مبلغ ۱۳٫۱۰۳٫۴۱۱٫۳۰۸ ریال حسب بخشنامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ و همچنین اصلاحیه آن به شماره ۵۲۱۱/ت ۵۷۵۹۲ هـ مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۰ هيأت محترم وزيران كه در مشخصات مناقصه قید گردیده است.

الف )چاپ آگهی نوبت اول در روزنامه ایران و مناقصه مزایده مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰ و چاپ آگهی نوبت دوم در روزنامه ایران مورخ ۰۵۵/۱۱/۱۴۰ می‌باشد

ب) مهلت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی و مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط، روز سه‌شنبه مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ تا روز دوشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ از سامانه مذکور می‌باشد.

پ ) آخرین‌مهلت ثبت‌اسناد مذکور در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت ۱۶:۰۰ ظهر روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد.

ت) آخرین‌مهلت ارسال اصل پاکت الف (تضمین) به‌صورت لاک و مهرشده تا ساعت ۱۶:۰۰ ظهر روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید پرند الزامی می‌باشد. (در صورت عدم ارائه اصل پاکت الف (تضمین)، پاکات ب و ج گشایش نمی­گردد)

ث) تاريخ گشایش پيشنهادها ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰ صبح (اتاق جلسات)

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می‌توانند با تلفن ۵۷۴۱۳۰۰۰-۰۲۱ با داخلی ۵۸۰ بابت اسناد و بابت مسائل فنی با آقای مهندس قربانیان با شماره موبایل ۰۹۱۱۴۵۹۲۵۷۰ تماس حاصل نمایید.

توجه مهم: امضای الکترونیکی اسناد ارزیابی‌کیفی و پیشنهاد پاکت‌های (ب) و (ج) الزامی می‌باشد.

 

شرکت عمران شهر جدید پرند