۳۷۲۱ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خريد لوله و اتصالات پلي‌اتيلن

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی (بدون ارزیابی‌کیفی) شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. ۱-نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه ششم غربی […]

آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی
(بدون ارزیابی‌کیفی)

شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید.
۱-نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه ششم غربی (شهید گودرزی)، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴-۰۲۱
۲-مهلت‌های زمانی:
دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱
مهلت تحويل و بارگذاری پیشنهادات: تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱
تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۰۹:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ خواهد بود.

ردیف موضوع مناقصه مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) شماره مناقصه
۱ خريد لوله و اتصالات پلي‌اتيلن دوجداره کُرتيوب بااتصال جوش الکتروفيوژن به قطر ۱۲۰۰ میلی‌متر و طول ۱۵۰۰ متر ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰۱۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۲۰

((به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد))