۱۸۱۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی- خرید لوله

«آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای »          شماره۱۱۲۸۵(نوبت اول)   شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی کلکتور فاضلاب مسکن مهر شهر بیرجند را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس آئین‌نامه اجرائی بند”ج” ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی کیفی مناقصه‌گران)واگذار نماید. رديف مشخصات پروژه محل اجرا […]

«آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای »         

شماره۱۱۲۸۵(نوبت اول)

  شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی کلکتور فاضلاب مسکن مهر شهر بیرجند را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس آئین‌نامه اجرائی بند”ج” ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی کیفی مناقصه‌گران)واگذار نماید.

رديف

مشخصات پروژه

محل اجرا

دستگاه نظارت

مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه فاضلاب سال۱۳۹۴

مدت اجرا

کد طرح

۱

خرید لوله و اجرای کلکتور اصلی مهرشهر از ابتدای مهرشهر تا پل در دست احداث موسی بن حعفر اجرای آدمروهای مربوطه

 

شهر بیرجند

معاونت مهندسی وتوسعه

۴۰٫۵۳۵٫۱۲۳٫۷۷۳ریال

 ۱۵ ماه

 

 

۴۰۹۰۴۲۲۴

  از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می­شود جهت اعلام آمادگی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی و توان اجرای کار حداکثر به مدت ۴ روز پس از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم در ساعات اداری به دفتر قراردادهای شرکت به نشانی: بیرجند: بلوار شهدای عبادی- شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ­گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی­نماید و دستگاه مناقصه­گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی و دعوت از مناقصه‌گران اقدام خواهد نمود.

پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند با شماره تلفن‌های ۳۲۴۳۵۱۴۶-۳۲۲۲۶۳۰۰-۰۵۶تماس حاصل فرمایند.

توضیحات ضروری:             

۱-    مهلت و محل تحویل و زمان ارزیابی:آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی ساعت۱۴:۳۰روزچهارشنبه۹۴٫۱۲٫۲۶ و روزپنجشنبه ۹۴٫۱۲٫۲۷ارزیابی انجام خواهد شد. ارسال مدارک و اسناد به نشانی: بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی دبیرخانه شرکت تحویل شود.

۲-    پیمانکاران حقوقی دارای رتبه ۴ یا ۳ و یا بالاتر در رشته (آب یا تاسیسات وتجهیزات) از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 

۳-    پیمانکارانی که بالای ۶۵ امتیاز را براساس آیتم‌های ارزیابی کسب نمانید وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.

۴-    این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی متناسب و ضریب تاثیر امتیاز فنی خواهد بود.

۵-    ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می‌باشد.

۶-    متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می­توانند با شماره تلفن ۳۲۴۳۵۱۴۶-۳۲۲۲۶۳۰۰-۰۵۶ تماس حاصل فرمایند.

۷-    اسناد ارزیابی را از طریق سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی دریافت نمائید.

www.abfa-khj.ir                                                 http://iets.mporg.ir                  

۸-     هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر قراردادها شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی