۳۷۲۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران – بخشی از خدمات اداری، مالی، فنی و بهره‌برداری

آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی (همزمان) شماره ۳۶-۱۴۰۱  شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران در نظر دارد فراخوان «واگذاری بخشی از خدمات اداری، مالی، فنی و بهره‌برداری به تعداد ۴۰ (چهل) نفر نیروی انسانی موردنیاز واحدهای زیرمجموعه شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران» به شماره ۲۰۰۱۰۹۴۵۶۶۰۰۰۰۳۸ را از طریق سامانه […]

آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی (همزمان)

شماره ۳۶-۱۴۰۱

 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران در نظر دارد فراخوان «واگذاری بخشی از خدمات اداری، مالی، فنی و بهره‌برداری به تعداد ۴۰ (چهل) نفر نیروی انسانی موردنیاز واحدهای زیرمجموعه شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران» به شماره ۲۰۰۱۰۹۴۵۶۶۰۰۰۰۳۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا گشایش پیشنهادات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‌صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند.

 1. مواعد زمانی:
 • تاریخ انتشار فراخوان: ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱
 • مهلت دریافت اسناد فراخوان: ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱
 • مهلت ارسال پیشنهادات: ساعت: ۱۶:۰۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۱
 • زمان گشایش پاکات: ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ در محل سالن كنفرانس دستگاه مناقصه‌گزار.
 1. برآورد مبلغ مناقصه: معادل ۱۲۸٫۱۸۵٫۲۲۵٫۶۲۸ ریال (یکصد و بیست و هشت میلیارد و یکصد و هشتاد و پنج میلیون و دویست و بیست و پنج هزار و ششصد و بیست و هشت ریال) می‌باشد.
 2. مدت كار: از مورخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۲ الی ۳۱/۰۲/۱۴۰۳ به مدت چهارده ماه شمسی.
 3. شرايط شرکت‌کنندگان:

الف) ارائه رونوشت مصدق اساسنامه و آگهي تأسیس و آخرین تغییرات در مورد دارندگان امضاي مجاز پیشنهاددهنده براي اسناد مالي و تعهدآور.

ب) دارای گواهی تائید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا مستندات ثبت‌نام.

ج) دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

د) ارائه حداقل ۴ قرارداد منعقده با دستگاه‌های اجرایی و یا شرکت‌های آب و فاضلاب کشور مرتبط با موضوع مناقصه (مشابه با موضوع مناقصه و حداقل به مقدار مبلغ برآورد مناقصه).

و( ارائه چهار رضایت‌نامه مرتبط از کارفرمایان قبلی (متناظر با قراردادهای ارائه‌شده دربند » د») که با تائید بالاترین مقام شرکت یا معاونت یا مدیر دفتر قراردادها و امور بازرگانی باشد.

ه) ارائه حداقل ۲ سال مفاصاً حساب مالياتي از ۵ سال گذشته یا ارائه مالیات بر درآمد قطعی واریزشده.

ی) آدرس و كروكي دفتر مركزي و تعداد كارمندان شاغل در شرکت.

تذکر مهم ۱: با توجه به ارزیابی‌کیفی به روش ساده (همزمان) عدم ارائه هر یک از موارد فوق منجر به عدم تائید و عدم گشایش پاکت قیمت مناقصه گر خواهد شد و مناقصه گر از ادامه فرآیند مناقصه کنار گذاشته خواهد شد.

تذکر مهم ۲: برنده مناقصه می‌بایست دارای دفتر کار در شهر تهران باشد. بدیهی است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قرارداد می‌بایست مستندات موردنظر را ارائه نماید.

 1. مبلغ سپرده شركت در مناقصه: مبلغ سپرده شركت در مناقصه ۳٫۴۸۱٫۸۵۳٫۰۰۰ ریال (سه میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار ریال) می‌باشد که می‌توانند به‌صورت فیش واریز نقدی به‌حساب جاری ۳۰۰۳۱۱۹۷۷۱۸۸۱۲ و به شماره شبا ۳۲۰۶۰۰۳۰۰۳۰۱۱۰۹۷۷۱۸۸۱۰۰۲IR بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شعبه ولیعصر و یا ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ به‌نام شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران تهیه و در بخش تعیین‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند. پاکت الف (سپرده) می‌بایست با درج شماره مناقصه و مشخصات شرکت همزمان به‌صورت فیزیکی به دبیرخانه شرکت واقع در میدان تجریش، خیابان فنا خسرو، پلاک ۱۸، شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران، طبقه اول، واحد دبیرخانه تحویل گردد.
 2. محل تأمين اعتبار: بودجه جاري (طرح‌های غير عمراني).
 3. ساير شرايط: به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط و مخدوش و پيشنهاداتي كه پس از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقأ ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه خريد اسناد مناقصه قابل‌برگشت نمی‌باشد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 1. نشاني سايت‌هاي اينترنتي: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور http://www.nww.ir و ملي مناقصات http://iets.mporg. ir و آبفاي منطقه يك t1ww.tpwww.co.ir و ستاد ایران www.setadiran.ir می‌باشد.

اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام در سایت سامانه www.setadiran.ir  بخش ثبت‌نام/پروفایل تأمین‌کننده/مناقصه گر موجود است. مرکز تماس:۴۱۹۳۴-۰۲۱