۳۷۲۲ مناقصه – یک شرکت دولتی – تأمین ورق و پروفیل آلومینیومی

فراخوان مناقصه تأمین ورق و پروفیل آلومینیومی یک شرکت دولتی در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی تأمین نماید. ۱- ورق آلومینیومی با آلیاژ AA5456-H321 با وزن تقریبی ۶۰ (شصت) تن ۲- پروفیل آلومینیومی با آلیاژ AA5456-H321 با وزن تقریبی ۵۰ (پنجاه) تن لذا از شرکت‌های توانمند در این حوزه درخواست می‌گردد حداکثر […]

فراخوان مناقصه تأمین ورق و پروفیل آلومینیومی

یک شرکت دولتی در نظر دارد موارد ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی تأمین نماید.

۱- ورق آلومینیومی با آلیاژ AA5456-H321 با وزن تقریبی ۶۰ (شصت) تن

۲- پروفیل آلومینیومی با آلیاژ AA5456-H321 با وزن تقریبی ۵۰ (پنجاه) تن

لذا از شرکت‌های توانمند در این حوزه درخواست می‌گردد حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه با شماره تلفن ۳۲۴۰۰۷۲۹-۰۵۱ داخلی ۸۷۱۱۰ و ۸۷۳۱۶ و یا شماره تلفکس ۳۲۴۰۱۰۸۷-۰۵۱ اعلام آمادگی خود را اعلام نمایند.