۳۷۲۲ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد – اصلاح سیستم برق اضطراری

                                                                                                              […]

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۳۰

موضوع: اصلاح سیستم برق اضطراری خطوط شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد

مبلغ برآورد: ۱۳٫۹۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

جهت کسب اطلاعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید.

این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج گردیده است.

شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد