۳۷۲۲ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بهره برداری

آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بهره برداری(شیفت) و همچنین تامین تعداد سه دستگاه خودری سواری تحت اختیار خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت  به شرح ذیل واگذار نماید ، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین […]

آگهی مناقصه‌عمومی

شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بهره برداری(شیفت) و همچنین تامین تعداد سه دستگاه خودری سواری تحت اختیار خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت  به شرح ذیل واگذار نماید ،

ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت تحویل کالای موضوع مناقصه
۱ استان تهران ۱٫۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال ضمانتنامه بانکی و فیش واریزی بانکی (به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده‌های مخدوش، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.) مطابق با مدت‌زمان مندرج در اسناد

 

اشخاص حقوقی واجدشرایط می‌توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ لغايت چهارشنبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۹۵۲۶۴۰۰۰۰۲۰ از آن سامانه دریافت نمایند و يا با مراجعه به آدرس سايت اينترنتي http://tender.tpph.ir و یا iets.mporg.ir در بخش اطلاع‌رسانی معاملات، خلاصه اسناد مربوطه را دريافت تا در صورت تمایل به شرکت در مناقصه جهت خرید کامل اسناد به سامانه ستاد ایران مراجعه و با شماره فراخوان مذکور اسناد را خریداری نماید.

هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

تلفن ۶۱ – ۵۵۲۲۱۴۶۰ (داخلی ۷۵۲۳-۷۵۷۷) آماده پاسخ‌گویی به سؤالات در ساعات اداري می‌باشند.

روابط‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری