۳۷۲۳ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – طراحی تفصیلی تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب غرب

آگهی فراخوان انتخاب مشاور شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انتخاب مشاور با موضوع خرید خدمات برای طراحی تفصیلی تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب غرب شهر تهران را برای مدت ۷ ماه شمسی، از محل اعتبارات جاری به روش کیفیت در میان شرکت‌های مهندسين مشاور که دارای پایه‌یک در تخصص تأسیسات آب و فاضلاب را دارا می‌باشند، […]

آگهی فراخوان انتخاب مشاور

شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انتخاب مشاور با موضوع خرید خدمات برای طراحی تفصیلی تصفيه‌خانه فاضلاب جنوب غرب شهر تهران را برای مدت ۷ ماه شمسی، از محل اعتبارات جاری به روش کیفیت در میان شرکت‌های مهندسين مشاور که دارای پایه‌یک در تخصص تأسیسات آب و فاضلاب را دارا می‌باشند، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

  • نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فاضلاب تهران، تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و فکس: ۸۸۴۰۹۱۹۴-۰۲۱
  • مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱
  • مهلت تحويل پیشنهادات: تا ساعت ۱۰:۰۰ صبح چهارشنبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱
  • شماره فراخوان در سامانه ستاد: ۲۰۰۱۰۰۵۴۲۰۰۰۰۱۲۶